मुरगांव मतदारसंघांतले 900 भावीक देवदर्शन यात्रा येवजणे खाला तिरुपतीक

भाविकां कडेन चर्चा करतना आमदार संकल्प आमोणकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: देवदर्शन यात्रा येवजणे खाला मुरगांव मतदारसंघांतले सुमार 900 भावीक काल (मंगळारा) तिरुपती वचपाक भायर सरले. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी भाविकांक वास्को रेल्वे स्टेशनार निरोप दिलो. ह्या वेळार श्रद्धा आमोणकार, मुरगांव भाजपा मंडळ अध्यक्ष संजय सातार्डेंकार, मुरगांव मतदारसंघाचे प्रभारी जयंत जाधव बी हाजीर आशिल्ले.

भावीक मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान तिरुपतीक वचपी खाशेले रेल्वेन गेले. थंय तांकां मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी निरोप दिलो.

देवदर्शन यात्रा येवजणेक मुरगांव मतदारसंघांतल्यान व्हड प्रतिसाद मेळिल्ले खातीर आमदार आमोणकार हांणी समाधान उक्तायलें. तांणी म्हणलें, तिरुपतीक वचपी भाविकांच्या चेऱ्याचेर आनंद आनी उत्साह म्हजे खातीर व्हड आसा. आनीक खूबशे जाण तिरुपतीक वचपाक इत्सूक आसात. कांय जाणांनी वालंकिणी जाल्यार कांय जाणांनी शिर्डीक वचपाची इत्सा उक्तायली. तिरुपती देवदर्शनाचो लाव घेवचो हे खातीर कार्यकर्त्यांनी घरा कणकणीं वचून भाविकांक म्हायती दिली.

संजय सातर्डेंकार हांणी लोकांची इत्सा पुराय जाल्ले खातीर खोस उक्तायली. तांचो उत्साह हो दरेकाची उर्बा वाडोवपी आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें. आमदार आमोणकार हांणी फुडाकार घेवन भाविकांची तिरुपतीक देवदर्शनाक वचपाचें सपन पुराय केल्ल्याचें जयंत जाधव हांणी सांगलें.