मार्ग सुरक्षा सप्तक जावचें जागृतायेचें मुळावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दर वर्सा जानेवारींच्या 11 ते 17 ह्या दिसांनी मार्ग येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयाचे वतीन रस्तो सुरक्षा सप्तकाचें आयोजन जाता. ह्या वर्साक ‘सडक सुरक्षा, जिवन रक्षा’ ही संकल्पना घेवन ह्या सप्तकाचें आयोजन चालू आसा.
मार्गार घडपी अपघात आनी तातूंत येवपी मरणां हांचे संदर्भांत जागृताय करून तांची संख्या उणी करप हो हें सप्तक मनोवपा फाटलो मुखेल हेतू आसा.
सवंसारांतल्या 199 देशां मदीं अपघाती मरणांचे बाबतींत भारत पयले सुवातेर आसा. आमच्या गोंयचो विचार केल्यार दर एक लाख लोकसंख्येच्या सरासरीक धरून मार्गार येवपी मरणांचे बाबतींत आमचें गोंय फाटलें सुमार एक दसक भारतांत पयले सुवातेर आसा. राष्ट्रीय येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयाचे वतीन रस्तो सुरक्षा सप्तक तशेंच वर्सयभर चलपी जागृताय आनी हेर साबार उपक्रम राबोवन लेगीत हे अपघात आनी तातूंत मरपी लोकांची संख्या उणी जायना ही खंतीची गजाल.
गोंयच्या एका आदल्या राज्यपालान रस्त्यावेल्या अपघातांचो संदर्भ घेवन गोंयचो ‘किलर स्टेट’ म्हूण उल्लेख केल्लो, अशें गुरूनाथबाब केळेकार सांगताले. गोंयांत घडून येवपी अपघात आनी तांणी मरपी लोकांची संख्या ही सुशिक्षीत आनी जापसालदार गोंयकारांक लजेची गजाल. सुमार सोळा लाख लोकसंख्येच्या आमच्या राज्यांत फाटल्या पांच वर्सांत सरासरी 270 लोकांक अपघाती मरण आयलां. हो आंकडो दर वर्सा वाडत आसा ही हुस्क्याची गजाल.
ह्या अनुशंगान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भौशीक बांदकाम खातें, येरादारी खातें आनी रस्तो वेवस्थापना कडेन निगडीत जनतेचो एक भौशीक संवाद ऑक्टोबर म्हयन्यांत घडोवन हाडिल्लो. हे संबंदी नागरिकांनी केल्ल्या सुचोवण्यांचो नियाळ तयार करून 1 डिसेंबर सावन ताचे अंमलबजावणीक आरंभ जातलो अशें तांणी जाहीर केल्लें. पूण देड म्हयनो उलगलो तरी अजून कसलोच नियाळ तयार जाल्ल्याची खबर ना. फकत 3702 चौखण किलो मिटर क्षेत्रफळ आशिल्ल्या गोंयची लोकसंख्या लागीं लागीं सोळा लाख जाल्यार गोंयांत 15,41,834 वाहनांची नोंदणी जाल्ली आसा. म्हणल्यारच लागीं लागीं दरेका मनशा फाटल्यान एक वाहन अशें हें प्रमाण आसा. हाचे भायर भोंवडेकारांचीं हजारांनी वाहनां गोंयच्या रस्त्यांचेर धांवत आसतात. गोंयांत वाहनांची संख्या दर वर्सा 3.7 इतल्या टक्क्यांनी वाडटा जाल्यार रस्त्यांची लांबी आनी रुंदी मात तशीच आसा. गोंयांतल्या म्हामार्गांची लांबाय 293.10 किलो मिटर इतली आसा. लागीं लागीं चाळीस टक्के अपघात म्हामार्गांर घडून येतात. ह्या अपघातांक जितले वाहन चालक जबाबदार आसतात तितलेंच भौशीक बांदकाम खातेंय जबाबदार आसा. रस्त्याचें रुंदीकरण वा नवीन म्हामार्गाचें काम चलतले सुवातेर योग्य सुचनांचो फलक लावंक नाशिल्ल्यान खेरीतपणान पेडणें सारख्या म्हालांत साबार अपघात घडून आयिल्ले दिश्टी पडटात.
गोंयांतले भोवतेक अपघात हे वेर्णा, फोंडें, पर्वरे, ओल्ड गोवा तशेंच पेडणें ह्या वाठारांत घडून येतात. ह्या रस्त्यांचेर येरादारी चड आसता. गोंयांत येरादारी पुलिसांची संख्याय खुबूच कमी आसा.
मार्ग सुरक्षा सप्तकाचो विचार करतना येरादारी पुलिसांनी मोटार वाहन कायद्याचें उल्लंघन करपी चालकांक दंड दिवपा वांगडाच तांकां रस्त्यावेल्या तांच्या जापसालदारकेची आनी नेमांची जाणीव करून दिवपाक प्राधान्य दिवंक जाय. अटल सेतूचेर दोन चाकी वाहनांक बंदी आसा. खेरीतपणान भोंवडेकारांक ताची म्हायती नाशिल्ल्यान ते दुचाकीवेल्यान अटल सेतूवेल्यान प्रवास करतात. तांच्या येवकाराक पुलाचे दुसरे वटेन येरादारी पुलीस तत्पर आसतात. अशा वेळार पुलाचे दुसरे वटेन उबे रावन तांकां तालांव दिवचे सुवातेर पुलाच्या आरंभाकच रावन तांकां नेमाची कल्पना दिवं येता. पूण येरादारी पुलीस खातें म्हणल्यार सरकारा खातीर भांगराचें तांतीं दिवपी कोंबी जाल्या. रस्तो सुरक्षेची जाणीव जावन लोकांनी नेम पाळपाक आरंभ केल्यार सरकाराची व्हड येणावळ बंद जातली हो हुस्को.
गोंयांत वट्ट 27 ब्लॅक स्पॉट्स येरादारी खात्यान नोंद केल्ले आसात आनी तातूंतल्या 11 ब्लॅक स्पॉट्सांत गरजेची सुदारणा जाल्या अशें सरकारी आंकडे सांगतात. सत्ताविसांतले 16 ब्लॅक स्पॉट दीर्घ काळ प्रलंबीत आसात ही खंतीची गजाल आसा. गोंयांत जिल्लो पांवड्यार दोन तशेंच राज्य पांवड्यार एक अश्यो रस्तो वेवस्थापन समित्यो कार्यरत आसात. ते भायर दरेके पंचायतींत रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थापन समिती स्थापन करप कायद्यान गरजेचें आसा. ह्यो समित्यो फकत कागदार उरून भागना. येरादारी पुलिसांनी कायदो मोडपी वाहन चालकां कडच्यान एकठांय केल्ल्या निधीची अर्दी रक्कम ही नागरिकांक येरादारी कायदो आनी कर्तव्यां हांची जाणीव करून वापरांत येवची अशें कायदो सांगता. पूण दुर्दैवान ताचो उपेग येरादारी शिक्षणा खातीर जाल्लो दिश्टी पडटा.
रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ले व्यक्तीचेर अवलंबून आशिल्ल्यांक विम्याची रक्कम मेळपाचीय तजवीज आसा. भोवतेक नागरिकांक ताची कल्पना नासता. शासनान स्वताचे अधिकारी अशा लोकांच्या घरा धाडून तांकां हे येवजणेचो फायदो करून दिवपा खातीर यत्न करपाक जाय.
मार्ग सुरक्षा सप्तक मनयतना शासकीय अधिकाऱ्यांक गंभीरतायेन वावुरपाक जाय. खेरीतपणान येरादारी खातें आनी भौशीक बांदकाम खात्यान आपले जापसालदारकेन वावर करपाक जाय. जो मेरेन संवेदनशील नागरीक आनी समाज वावुरपी संस्था सातत्यान आनी प्रामाणीकपणान मार्ग संस्कृती रुजोवपाचे नदरेन वावर करच्यो नात आनी वाहन चालक स्वताक शिस्त लावन घेवचे नात तो मेरेन अपघात घडत रावतले आनी लोक फडफडत मरत रावतले. तांच्या फाटल्यान तांचीं घरचीं, शेजारी, इश्ट परिवार कांय दीस हळहळत रावतलीं.
मार्ग सुरक्षा सप्तकाचें आयोजन फकत एकाद्री सर्त वा रस्त्यांचे कुशीक बॅनर लावपा पुरतें भोगावळ करून जावचें न्हय. वर्सभराच्या जागृतायेचें मुळावण आनी ते नदरेन आरंभ जावपी तें सप्तक थारचें.

अनंत अग्नी
9422439903