मांद्रें मतदारसंघांत सुमार 100 कोटी मोडून वीज उपकेंद्र आनी भूंयगत वीज वाहिन्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुदिन ढवळीकार ः वर्सा भितर विजेची समस्या सुटावी करपाचें उतर

मांद्रें मतदारसंघांत सुमार 100 कोटी मोडून 33 केव्ही वीज उपकेंद्र आनी भूंयगत विजेच्यो वाहिन्यो घालपाचें काम वर्सा भितर पूर्ण करतले आनी विजेची समस्या पुरायपणान सोडयतले अशें उतर वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी दिलें.
मांद्रेंच्या दीनदयाळ सभाघरांत घडोवन हाडिल्ल्या मांद्रें वीज उपकेंद्र आनी तीन भूंयगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्या वेळार ते उलयताले.
ह्या वेळार तांचे वांगडा माचयेर मांद्रें मतदारसंघाचे आमदार आनी घर बांदणी महामंडळाचे अध्यक्ष जीत आरोलकार, हरमल जिल्हा पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशांवकार, मुख्य वीज अभियंते स्टीफन फर्नांडीस, म्हापशें विभागीय कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंते मल्लाप्पा हुलंडा आदी हाजीर आसले.
गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी गोंयांतल्या गांवागांवांनी वीज पावयिल्ली. हांव गोंयच्या खांचीकोनशांनी भूंयगत वीज वाहिन्यो घालून 24 वरां अखंडीतपणान वीज दितलों. ताचो शुभारंभ भाऊसाहेबांच्या मांद्रें मतदारसंघांतल्यान जाता हाचो म्हाका अभिमान आसा अशें सुदिन ढवळीकार हांणी म्हणलें.
वीज मंत्र्यांच्या इतिहासांत पयलेच फावटीं 4 म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पा खातीर एकेच फावटीं बुन्यादी फातर बसयतात हें हांव म्हजें भाग्यूच समजतां. हांवें दरेका मंत्रीपदाक न्याय दिवपाचो प्रामाणीकपणान यत्न केला. वीज खात्याक न्याय दितना पांच वर्सांत एकूय वीज समस्या उरची हाची जतनाय घेतलों. मांद्रें मतदारसंघांत वर्सभरांत लायटीचो कसलोच प्रस्न उप्रासचो ना. वर्सा भितरप हे चारूय प्रकल्प पूर्ण करतले अशेंय उतर ढवळीकार हांणी दिलें.  
ह्या वेळार पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशांवकार आनी मांद्रें पंचायतीचे उपसरपंच महादेव हरमलकार हांचींय उलोवपां जालीं.
सुरवातीक मानेस्तांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें. अनिलकुमार, चंद्रा गावडे, निखील हांणी मानेस्तांक फुलां भेटयलीं. वीज खात्याचे मुख्य अभियंते स्टीफन फर्नांडीस हांणी येवकार दिलो आनी प्रास्तावीक केलें.
दयानंद मांद्रेंकार हांणी सुत्रसंचालन केलें. वीज अभियंते प्रभाकर पेडणेकार हांणी उपकार मानले. ह्या वेळार मांद्रे मतदारसंघांल्या विंगडविंगड पंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगडी व्हडा संख्ये हाजीर आसले.

सौर उर्जेचो वापर करात ः ढवळीकार
ऊर्जा स्रोतांतलो हायड्रो ऊर्जा आनी पवन ऊर्जा प्रकल्प गोंयांत चालीक लावप शक्य ना. पूण गोंया खातीर सौर उर्जेचो प्रकल्प वैयक्तीकपणान उबारप शक्य आसा. नागरिकांनी सौर उर्जेचो वापर करून चडावत बील टाळचें अशें सुदिन ढवळीकार हांणी सांगलें. उणेच 3 लाख मोडून सौर ऊर्जा प्रकल्प उबारप शक्य आसा. ते खातीर राज्य आनी केंद्र सरकारा कडल्यान 50 टक्के अनुदान मेळटा. ताचो लाव घेवन उण्या खर्चाची वीज स्वता निर्माण करची. अशे प्रकल्प उबारल्यार फुडाराक विजेची समस्या आपसूक सुट््टली. सर्वसामान्य कुटुंबाक सौर ऊर्जा प्रकल्प उबारप शक्य जावचो हे खातीर मुख्यमंत्र्यां कडेन चर्चा करतलों आनी एकाद्री येवजण चालीक लायतलों अशेंय तांणी सांगलें. मांद्रें मतदारसंघांतल्या बंद आशिल्ल्या लीड लायट तशेंच सोलर एनर्जी प्रकल्प येता त्या म्हयन्या भितर पूर्ण करतले अशें उतरूय तांणी दिलें.

उद्देग वेवसायाक चालना मेळटली ः आरोलकार
फाटलीं कितलींशींच वर्सां विजे विणें वंचीत आशिल्लो मांद्रें मतदारसंघ आतां उजवाडा येतलो हाचो म्हाका अभिमान दिसता. ह्या वीज उपकेंद्राक लागून आनी जमनी पोंदच्यान विजेचे केबल घालतकच मतदारसंघाची विजेची समस्या तर सुट्ट्लीच पूण त्याच वांगडा हांगाच्या पर्यटन तशेंच हेर उद्देग वेवसायाक चालना मेळटली. पर्यायान रोजगार निर्मिती तयार जातली. हांव आमदार जातकच मुख्यमंत्री आनी वीज मंत्री हांणी प्राधान्य क्रमान 100 कोटी इतलो निधी फकत आमच्या मतदारसंघा खातीर दिलो हे खातीर हांव तांचे उपकार मानतां अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें.