भारतीय समाजाक बाबा-बुवां पसून मुक्ती जाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फेब्रेराचे 1 तारखेक कुकर्मी आसाराम बापूक शिश्येचेर बलात्कार केल्ले प्रकरणांत दोशी थारावन जल्मठेपेची ख्यास्त फर्मायली. 2013 पयलीं बरोच तेंप आसाराम बापूचें प्रस्थ बरेंच गाजतालें. तांची रंगेलपणा, देशांत उदकाची टंचाय आसतना भक्तांचेर टॅन्करांनी उदकाच्या फवार्‍या वयले नाच, प्रवचनांचें टिव्हीचेर प्रक्षेपण जाताले. त्या तेंपार आसाराम बापूक बरे दीस आयिल्ले. लोकांचे श्रद्धास्थान जाल्ले ते. अ- शिक्षित भक्तां परस शिक्षित आनी उच्च शिक्षित लोकांचो चड आसपाव दिसून येतालो. थळाव्या पांवड्यांर बापूले शिश्य बरेच सक्रीय आशिल्ले. ईश्वरा समान आसाराम बापूले सत्संग कार्यक्रम नेटान चलताले. 2013 वर्सा ताका अटक जाली. ताच्या आड फौजदारी खटले दाखल जाले. खुनाचे आरोप जाले. धा वर्सांनी शिश्येचेर बलात्कार प्रकरणांत कोर्टान दोशी थारावन ताका जल्मठेपीची ख्यास्त जाली.
ज्या बाबाच्या नांवांन हो सगलो श्रद्धेचा वेव्हार चालू आशिल्लो तोच बाबा ढोंगी आसा. देवाचें रूप म्हणून लोकांच्या मनांत कोरावपाचो यत्न जाताले. ताचे खरें रूप लोकां मुखार उगडे जालें. बाबा बंदखडींत खडी फोडटा, हें भावीक लोकांक कळून येता तेन्ना ताचे वयले भक्तीचेर कांयच परिणाम कसो जायना? बाबा- बुवांनी भक्तांच्यो विचार करपाच्यो संवेदना ना नपश्यात केल्यात काय, असो प्रस्न उबो जाता.
आसाराम बापूची याद येवपाचें कारण म्हणल्यार फाटल्या म्हयन्या सावन बागेश्वर बाबा सरकार अश्या आनीक एका बाबान ईश्वराच्या रूपान हे भारत भूंयचेर अवतार घेतला. आमच्या समाजांत ही तर नित्याची बाब जाल्ली आसा. अशें म्हणटात, ‘दुनिया झुकती है, झुकानेवाला जाहिए.’ आमच्या समाजाची मानसीक परिस्थिती पळल्यार, आमचे भक्त नव्या बाबांची वाट पळयत बसल्यात काय? असो विचार येता. बाबा कसोय आसूं. मागीर तो फटींग वो कपटी आसूं, कितलोय व्यभिचारी आसल्यार जाता. कोर्टांत गुन्यांवकारी म्हणून सिद्ध जाल्यार जाता. तरी तो अंधभक्तांचो बाबा आसता. नव्या- नव्या बाबा, बुवांचे प्रस्थ दिसानदीस वाडत आसा. त्याच बरोबर तांच्या समर्थकांची संख्या चक्रवाढ पद्धतीने वाडटा. अजाप ह्याच गजालीचे दिसता. जे राजकारणी आसारामाच्या माचयेचेर नाचताले तेच आतां बागेश्वर बाबाच्या माचयेर दिसून येतात. कुड्डे भक्तांक भोंदू बाबाच्या नादाक लावून राजकारणी आपलो सुवार्थ सादोवन घेतात. कोरोना वायरसा परस बाबा- बुवांचो रोग म्हाभयंकर आसा. देशाच्या फुडाराच्या नजरेन ही व्हड पिडा जांव शकता. दुदैवाने ह्या दुश्ट चक्रांत खरो बळी वता तो पिडीत व भाबड्या लोकांचो.
जेन्ना अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी बाबाक जाहीर आव्हान दिलें आनी जादुगारांनी तांचे चमत्कार स्वता करून दाखयले, तेन्ना होच बाबा ‘हिंदू धर्म खतरेमें है,’ अशी आड्डी मारीत माटोव सोडून गेलो. ज्यावेळा बाबा-बुवांचे बींग भायर येवपाची भिरांत जाता तेन्ना ‘हिंदू धर्म वा सनातन धर्म’ बुडता असो आकांत करून हे कपटी आपले संरक्षण करपाक सोदतात. दुर्दैवान राजकी फुडार्‍यांचो तांका आलाशिरो मेळपाक लागला.
ज्या धर्मान ‘गीता’ हे जिविताचे व्हड तत्वज्ञान दिलें. ‘रामायण, महाभारत’ सारकीं म्हाकाव्यां दिलीं. गणितांतली ‘शून्य’ ही व्हड देणगी दिली. चार्वाक सारके बुद्धीप्रामाण्यवादी दिले, आयुर्वेद आनी योग अशें आरोग्य ज्ञान दिलें. अश्या विद्यासंपन्न समाजाक चमत्कार आनी अंधश्रद्धेच्या कवचाचो आदार कित्याक घेवचो पडटा? इतलेंच न्हय तर हजारांनी वर्सां परकी राजवटी खाला राबूनय ह्या धर्माचो प्रभाव मात्तय उणें जालो ना. आतां तर आमी स्वराज्यांत आसा. धर्मनिरपेक्ष आनी समानता ही तत्वां मानपी संविधान आसतना, लागीं लागीं 80 टक्के लोकसंख्या हिंदू धर्मीक आसतना, ‘हिंदू खतरेमें है’ म्हणप म्हणजेच आमच्या दुबळेपणाचें प्रदर्शन थारता. जाणा जावन असो भंय पातळावन आमच्या समाजा मदल्या वायट प्रवृतींक आनी आचरणांचेर पांघरूण घालपाचो हो संघटीत डाव आसा. हिंदू धर्माचो खरो दुस्मान हिंदू मदींच बसला. सगल्यांक ताची बरी जाणविकाय आसा.
मधल्या युगांत भारतांत संत पुरूष जावन गेले. तांणी समाजाक भावपण आनी समाज परिवर्तनाचा मार्ग शिकयलो. आधुनिक बाबा- बुवांच्या ‘तोडांत अध्यात्माची टाळ, हातांत नोटांची माळ’ अशी वृत्ती दिसून येता. चमत्कार, कुड्ड्यो समजूती, कर्मठपण ही बाबा- बुवांची नशेची गुळी. धर्मांच्या मदीं दुस्वासाचें गटार व्हांवयत दवरप आनी आपले कपटी कारस्थान सादोवन घेवपाक भक्तांच्या जिवा कडेन खेळटात. समाज आनी देशभक्ती कडे तांचें कसलेंच देणें घेणें नासता. ऐश्वर्याच्या खाटीर सगल्या तरेचीं भौतिक सुखांचेर लोळप, होच तांचो हेत आसता. एक एकट्या बाबाची संपत्ती अरबों रुपयांत मेजपाक जावचीना इतली आसता.
ज्या वेळा पुरोगामी लोक चमत्कार आनी अंधश्रद्धेच्या आड आवाज काडटात, तेन्ना तुमकां फकत आमच्याच धर्माच्यो अंधश्रद्धा दिसता काय? अशी कागाळ आयकूंक येता. हें तर मागसलेल्या समाजाचें लक्षण आसा. ‘शेजार्‍यान आपले घर नितळ केल्यारच हांव म्हजें घर नितळ करतलो.’ असो आग्रो कोण धरीत? तशेंच आपल्या धर्मांतल्या अंधश्रद्धेचें समर्थन करपाक दुसर्‍या धर्मां कडेन बोट दाखवोन दुस्वासपणा करप हे सुसंस्कृत समाजाचे बरें वर्तन म्हणपाक जायना. आधुनिक विज्ञान युगाची वाट चलतना श्रद्धा, अंधश्रद्धा खंयच्याय समाजाचें वो धर्माचें बळगें जावूं शकना.
सद्या देशाची अर्थीक परिस्थिती बरीच खालावल्या. गुजरात दंग्यावेळा वयले अत्याचार नव्यान वयर येतात. हिंडनबर्ग अहवालाक लागून सरकार बरेंच हाललां, राहुल गांधीचे भारत जोडो यात्रेन देशांत बरोच प्रभाव घाला. अश्या वेळा कोणातरी बाबाक उबो करून लोकांचे मन दुसरे वटेन व्हरपाचे हे षडयंत्र आसूं येता. हालींच रामदेव बाबान धर्माच्या नांवांन एक वादग्रस्त विधान केलां. वेंचणुको लागीं पावल्यात तेन्ना समाजांत धर्मद्वेशाचो तवो तापोवपाचो हो यत्न. आतां मेरेन सत्ते वयल्या राजकी पक्षान हीच निती वापरल्या.
बाबा-बुवा मांचयेर जे पध्दतीन नाचतात, तांची देहबोली, तांचे ज्ञान आनी विचार आयकल्यार हे सगले बाबा मानसीक रोगी अशे दिसतात. इतलेंच न्हय तर ते समाजांत मानसीक रोग पातळायतात. हे स्वार्थी बाबा म्हणजे समाजाच्या विवेकबुद्दीक लागिल्ली वाळटी आसा. विवेकबुद्द वगडायल्लो समाज कसलेच तरेचे उदरगतीच्या कामाचो उरना. त्या खातीर भारतीय समाजाक बाबा- बुवां सावन मुक्ती जाय.

विज्ञानदूत श्रीकांत शंभू नागवेंकार
90965 12359