भारतांत कोट्यांनी टन धान्य,अन्न जाता मातये भरवण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अन्न फुकट वचप ही एक समस्या. जी भारताकच न्हय तर संवसारांतल्या जायत्या देशांक सतायता. आतां हे समस्ये पसून सुटका मेळोवपा खातीर केंद्र सरकारान राज्यांक शाळेच्या अभ्यासक्रमांत ‘अन्न नासाडी आडावपा’चेर वेगळो धडो जोडपाक आनी अन्न नासाडी आड जागृताय मोहीम सुरू करपाक सांगलां. अभ्यासक्रमांत हें शिकायला अन्नाची वाट लावची न्हय, हाची विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय निर्माण जातली, अशें सरकाराचें मत. संयुक्त राश्ट्रांचें अन्न, शेतकी संघटना आनी जायत्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी जाहीर केल्ल्या 2021 च्या संवसारीक अन्न सुरक्षा आनी पोशण स्थिती अहवाल
प्रमाण 2020 वर्सां संवसारभर 72 ते 81 कोटी लोक उपाशीं उरताले.
2019 वर्साचे तुळेंत तातूंत 16.1 कोटी वाड जाल्या. 2020 वर्सां सुमार 2.37 अब्ज लोकांक फावो तें अन्न मेळूंक नाशिल्लें, फकत एका वर्सांत 32 कोटी इतली वाड जाली. संवसारांतलो खंयचोच प्रदेश तातूंतल्यान सुटपाक शकना. कोविड-19 महामारी सुरू जाले उपरांत उजवाडाक आयिल्लो हो पयलो संवसारीक मोलावणी अहवाल आसा. संवसारांतली लोकसंख्या नेटान वाडत आसा. अशे परिस्थितींत सगळ्यांक जेवण मेळटलें, हाची खात्री करप हो एक व्हडलो आनी गुंतागुंतीचो विशय. संयुक्त राश्ट्रांच्या आंकडेवारी प्रमाण, भारतांत दर वर्सां 2 कोटी वयर टन गंव फुकट वता. देशांतल्या लोकसंख्ये परस दुप्पट अन्नाचें उत्पादन जाता आनी तातूंतलें बरेंचशें मातये भरवण जाता. 50 हजार कोटी रुपया मोलाचें अन्न एका वर्सांत आमी भायर उडयतात, असो अदमास आसा. देशांतले 87 कोटी लोक उपाशी न्हिदतात.
बेंगळुरूंत वर्सभरांत जाल्ल्या लग्नांनी सुमार 943 टन अन्न अन्न फुकट गेल्ल्याचें कांय वर्सां पयलीं दिसून आयिल्लें. समस्या फकत अन्न वाया वचपाची न्हय तर लग्नाच्या जेवणांत कॅलरीज चड आसतात. भारतांत कुपोशण ही एक व्हड समस्या आसताना गरजें परस चड कॅलरीज आशिल्लें अन्न दिवप होय एक अन्न नासाडीचोच प्रकार. संवसारीक अन्न उत्पादन अहवाला प्रमाण, अर्थीक उदरगत जावन लेगीत भारत उपासमारीच्या समस्याचेर मात करपाक अजून फाटीं आसा. अन्न फुकट वचप, उपासमारी आनी धान्य उत्पादन हे प्रस्न एकामेकांक जोडिल्लें आसात. चीना उपरांत संवसारांत अन्नधान्य उत्पादनांत भारत दुसरे सुवातीचेर आसलो तरी हांगा दरवर्सां कोटीचे कोटी टन अन्न फुकट वता हें लेगीत एक सत्य.
सांठोवपाच्या तंत्रगिन्यानाच्या उणावाक लागून सुमार 58 हजार कोटी रुपयाच्या अन्नधान्याचें लुकसाण जाता. उपाशीं रावपी लोकसंख्या ह्या अन्ना कडेन एकटक पळयता. धान्य सांठोवपाचें योग्य वेवस्थापन नाशिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी व्हड प्रमाणांत धान्य व्हावून वता आनी उदकाच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान ताचो दर्जो उणो जाता. लाखांनी लोक उपाशीं न्हिदतात आनी स वर्सां सकयली 47% भुरगीं कुपोशित आसतना हें सगळें घडटा. हाचो परिणाम तांचे मानसीक आनी शारिरीक उदरगतीचेर, शिक्षणाचेर आनी बौद्धीक तांकीचेर जावपाक लागला. शाळा खात्यान आनी भारतांतल्या अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान घेतिल्लीं पावलां भारतांत अन्न नासाडी थांबवपाक पुरो ना. ते खातीर सामान्य लोकां मदीं जागृताय आनी संवेदनशीलताय तयार जावप म्हत्वाची. 2030 मेरेन उपाशी मुक्त भारताचें सपन सरकाराक पुराय करपाचें आसल्यार दीर्घकालीन येवजण्यो चड खरपणान चालीक लावच्यो पडटल्यो.