बोंंडवेल तळें पाणथळ वाठार जाहीर जातलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुचोवणे खातीर मसुद्याची अधिसुचोवणी जाहीर

पणजी : कालापुराचे 75894 चौखण मिटराचें बोंडवेल तळें पाणथळ वाठार म्हूण जाहीर जावपाचे वाटेर आसा. तळ्याचे भोंवतणी शक्य आशिल्ल्यो कार्यावळी तशेंच हेर प्रतिबंंदा विशींचे अधिसुचोवणेचो मसुदो जाहीर जाला. हरकती वा सुचोवण्यो सादर करपाक दोन म्हयन्यांंचो प्राज आसतलो.

बोंंडवेल तळ्याचे कुशीक अतिक्रमणां जाल्ल्यान प्रकरण न्यायालयांत पाविल्लें. हें तळें वाटावपा खातीर आंंदोलन जाल्लें. पाणथळ वाठार थारावपा खातरीची प्रक्रिया सुरू जाल्या. पर्यावरण खात्याच्या गोंंय राज्य पाणथळ प्राधिकरण बसकेंत आराखडो तयार करून सरकाराक सादर केलो. ह्या आराखड्या प्रमाण सरकारान मसुदो तयार करून सुचोवण्यो मागयल्यात.

कालापुरा सर्वे नंंबर 143/1 आनी 144/1 मदीं हें तळें आसा. 143/1 मदीं 54544 चौखण मिटर जाल्यार 144/1 मदीं 21350 चौखण मिटर तळ्याचो वाठार आसा. भोंवतणचो 91488 चौखण मिटर इतलो परीघ हो बफर वाठार आसा

ह्या तळ्या भोंवतणी उद्देग वा प्रकल्प उबारपाक मेळचो ना. भोंवतणी अतिक्रमण वा बांंदकाम करपाक मेकळीक ना. ते भायर प्लास्टीक वा हेर कोयर ओडप, माती वा चिरे काडप तशेंच रसायनीक पदार्थ सोडपाक मेळचे नात.

ह्या वाठारात परंपरीक शेती करपाक मेळटली. तशेंच भोंवतणी झाडां लावपाक मान्यताय आसा. परंपरीक पद्दतीन गणपती विसर्जन तशेंच तळ्याचें उदक वापरपाक मान्यताय आसा. तळ्याचे भोंवतणचे सुवातेचे जे मालकी हक्क आसा ते तशेच उरतले. भोंवतणी हेर कार्यांवळी खातीर गोंंय राज्य पाणथळ वाठार प्राधिकरणाची मान्यताय घेवची पडटली.