बेलारुसाची अरेना सबलेंका चॅम्पियन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रॅण्ड स्लॅम सर्तीच्या बायलांच्या एकोड्या गटांत अरेना सबलेंकान एलेना रबकिनाक दोन वरां 28 मिनटां मेरेन चलिल्ले फायनलींत 4-6, 6-3 आनी 6-4 अशा फरकान हारोवन आपलो पयलो ग्रॅण्ड स्लॅम किताब जिखलो.

कझाकिस्तानाचे रबकिनान पयलो सेट जिखून मॅची वयली पकड निर्माण केल्ली. पूण, अरेनान नेटान पुनरागमन करीत फुडले दोनूय सेट जिखून आपलें ग्रॅण्ड स्लॅम जिखपाचें सपन पुर्ण केलें.

बेलारुसच्या अरेना सबलेंकान ऑस्ट्रेलियन ओपन जिखना फुडें संवसारीक रॅंकिंगेंत दुसरे सुवातेर उडी घेतली.

पोरूंची विम्बल्डन वस्ताद रबकिनान पयलो सेट 6-4 अशा फरकान जिखलो. पूण, दुसऱ्या सेटांत सबलेंकान जबरदस्त पुनरागमन करतना सेट 6-3 फरकान जिखून मॅचींत 1-1 अशी बरोबरी सादली. तिसरो सेट जिखपाक ताका खर मेहनत घेवची पडली. रबकिनान चार मॅच पॉयण्ट वाटायले. पूण, अखेरेक सबलेंकान वस्तादपण जोडलें.

सबलेंकान ऑस्ट्रेलियन ओपनाचें वस्तादपण जोडपाच्या प्रवासांत फकत एकूच सेट वगडायलो. तोय बी फायनलींत. हे मॅची आदीच्यो सगल्यो मॅची दोन सेटांनी जिखिल्ल्यो.