बेधुंद रंग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रंगांचे बाबतींत आमी भारतीय बरेच संवेदनशील. मात सैमाक रंगांची मात्तूय नसाय ना. आपल्या अंतस्कर्णांत लिपोवन दवरिल्ल्या सगल्या रंगांची तें मुक्तपणान उधळण करता. अलास्कांतल्या ग्लेशियर बे नॅशनल पार्कांत मध्यानरातीं दिसपी पांचव्या, धवश्या रंगांची ल्हारां. हाका आरोरा वा नाॅर्दन लायट्स अशेंय म्हणटात. ती पळोवपाक हजारांनी पर्यटक शिंयाच्या दिसांनी खास ह्या उत्तरे कडल्यान देशांनी वतात.