बेगिनूच वीज दरवाडीचो गोंयकारांक ‘शॉक’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रती युनीट 15 ते 75 पयशे मेरेन दरवाडीची शिफारस

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : महसुलांतील तफावत भरून काडपा खातीर नव्या अर्थीक वर्सांत वीज दरवाड करपाची शिफारस राज्य सरकारान केल्या. विवीध गटांतल्या वीज गिरायकां खातीर 15 ते 75 पयशे प्रती युनीट हे प्रमाण हाचे मुखार वाड करपाचो प्रस्ताव वीज खात्यान सादर केला. हे विशीं 24 जानेवारी मेरेन नागरिकां कडल्यान सुचोवण्यो आनी हरकती मागयल्यात.
घरगुती वीज गिरायकां खातीर प्रती कीलवॅट 15 ते 60 पयशे, जाल्यार उच्च दाबाची वीज वापरपी घरगुती गिरायकां खातीर 70 पयशे प्रती कीलवॅट हे प्रमाण दरवाडीचो प्रस्ताव आसा. 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर गिरायकांच्या वर्गवारी प्रमाण वाडीव दराची शिफारस केल्या.
वेवसायीक वापरा खातीरच्या दरांत 44 ते 75 पयशे प्रती युनीट, उच्च दाबाच्या विजे खातीर 75 पयशे प्रती युनीट, उद्देगां खातीर 10 पयशे, हॉटेलां खातीर 35 पयशे जाल्यार शेती खातीर 10 ते 25 पयशे प्रती युनीट हे प्रमाण वाड करपाचो प्रस्ताव सादर केला. तशेंच निश्चीत शुल्क 22 रुपया प्रती कीलवॅट दर म्हयन्याक वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. 20 कीलवॅट मेरेन भार आशिल्ल्या गिरायकां खातीर निश्चीत शुल्कांत म्हयन्याक 5 रुपया प्रती कीलवॅट आनी 20 कीलवॅट परस चड लोड आशिल्ल्या गिरायकां खातीर निश्चीत शुल्कांत म्हयन्याक 10 रुपया प्रती कील वाड करपाची शिफारस केल्या.