बेकायदाे बांदकामांचेर 48 वरांत कारवाय करातः परिपत्रक जारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कारवायेक कळाव केल्यार अधिकाऱ्यांचेर जातली कारवाय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : रस्त्या कुशीचे बेकायदाे मातयेचे भराव तशेेंच बेकायदाे बांदकामांचेर 48 वरांत कारवाय करपाचे आदेश सरकारान जिल्होधिकारी तशेंच मामलेदारांक दिल्यात. कारवायेक कळाव केल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाचें परिपत्रक जारी जालां. महसूल खात्याचे अवर सचीव दुर्गा किनळेंकार हांणी हें परिपत्रक जारी केलां.
गोंयांत रस्त्यांचें रुंदीकरण तशेंच कामां सुरू आसात. कांय वेळार बेकायदाे मातयेचे भराव तशेंच बेकायदाे बांदकामांक लागून आडखळी तयार जातात. हाका लागून सरकारान हो आदेश जारी केला.
गोंय जमीन बेकायदाे बांदकाम कायदो 1955च्या कलम 6 आनी कलम 17 खाला सरकारान बेकायदाे बांदकामांचेर कारवाय करपाचे अधिकार दिल्यात. हे अधिकार जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, मामलेदार तशेंच घोळट्या पंगडाक आसात. अधिकार आसून लेगीत अधिकारी कारवाय करपाक अनमनतात. हाका लागून रस्त्या कुशीच्या बेकायदाे बांदकामांचें प्रमाण वाडत आसा. जिल्होधिकारी, उपजिल्होधिकारी, मामलेदारांनी बेकायदाे बांदकाम वा भरावांचेर 48 वरांत कारवाय करपाक जाय. 48 वरांत कारवाय जाली ना, जाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जातली, अशें परिपत्रकांत स्पश्ट केलां.
हे विशीं मामलेदार तशेंच वरिश्ठांक म्हायती दिवपाची जापसालदारी तलाठ्याची आसता. तलाठ्यांनी बांदकामाची पळोवणी करून अहवाल दिवपाचो आदेश दिला. मामलेदारांनी ह्या अहवालाची पडताळणी करपाक जाय. जाल्यार उपजिल्होधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाची आसा, अशेंं परिपत्रकांत स्पश्ट केलां.