बायलांच्या वावराचो दादल्यांनी अभिमान बाळगुचो

‘हांव आनी म्हजो टायगर’ नवलिकेच्या प्रकाशन सुवाळ्या वेळार प्रा. माधव कामत हांचे वांगडा ज्योती कुंकळकार, सुरेश काकोडकार, मीना काकोडकार, माया खरंगटे, ईशान काकोडकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रा. माधव कामतः ‘हांव आनी म्हजो टायगर’ नवलिकेचें प्रकाशन

भांगरभूंय । खबरां मेज

मडगांवः घर संवसार सांबाळून बायलो समाजांत आपली कर्तबगारी दाखयतात. ताका लागून तांच्या वावराचो दादल्यांक अभिमान दिसपाक जाय, अशें प्रा. माधव कामत हांणी सांगलें.

मडगांवच्या दुर्गा प्रकाशना वतीन ज्येश्ठ लेखिका मीना काकोडकार हांचे ‘हांव आनी म्हजो टायगर’ हे नवलिकेचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार प्रा. कामत उलयताले. तांचे वांगडा ज्येश्ठ लेखिका माया खरंगटे, लेखिका ज्योती कुंकळकार, दुर्गा प्रकाशनाचे धनी सुरेश काकोडकार, चित्रकार ईशान काकोडकार आनी नवलिकेची लेखिका मीना काकोडकार हाजीर आशिल्ली.

मीना बायच्या साहित्य आनी सांस्कृती वावराक उर्बा दिवपाक जाय. तशेंच ह्या कर्तुबी बायलांच्या वावराची तोखणाय करपाक जाय. मीना बायचो साहित्यीक वावर खूब पर्जळीत आनी विवीध तासांचो आसा. तरीय तांची वळख साहित्याच्या मळाचेर कथाकार म्हूण चड आसा. तांच्या कळा लेखनांतले आशय, विशय, निवदेन हांची विविधताय दोळे दिपकावपी आसा. वास्तववादी, आभासी, तत्ववादी आनी विनोदी अश्यो विवीध रंगी तांच्यो कथा आसात. वाचप्यांक त्यो आनंद दितनाच अस्वस्थ करतात, अशें प्रा. कामत हांणी सांगलें.

मीना बायन 16 पुस्तकां बरयल्यांत. ही तिची 64 पानांची नवलिका आकारान ल्हान, पूण पुस्तकाचो आशय, विशय आनी विचारांची तशेंच सादरीकरणाची गिरेस्तकाय, कल्पकताय चड तोखणायेची, अशें प्रा. कामत हांणी सांगलें.

आमच्या सगळ्यांच्या मनांत एक भुरगें लिपिल्लें आसता. आमी त्या भुरग्याक लिपोवन दवरतात. मीना काकोडकार हांणी भुरग्या मनाक केन्नाच धांपून दवरूंक ना, अशें माया खरंगटे हांणी सांगलें.

मीना बाय कडल्यान खूबश्यो गजाली शिकपा सारक्यो आसात. आमचें नातें भावनांचें, अशें ज्योती कुंकळकार हांणी सांगलें. मीना काकोडकार हांणी येवकार दिलो. माधव बाबाचीं उतरां सदांच उर्बा दितात अशें तांणी सांगलें.