बंधाऱ्याच्या बांदकामाक थळाव्यांचो विरोध

सोनारबाग - उसगांवां थळाव्या लोकां कडेन चर्चा करतना जोड मामलेदार राजेश साखळकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोनारबाग – उसगांवां पुलीस बंदोबस्तांत काम सुरू करपाचो उदका स्रोत खात्याचो यत्न

न्यायालयाची स्थगिती हाडात काम बंद दवरतात: राजेश साखळकार

फोंडें: मुर्डी-खांडेपारा उपरांत सोनारबाग-उसगांव वाठारांतल्या लोकांनी न्हंयचेर बंधारो बांदपाक विरोध केला. मंगळारा सकाळीं थळाव्यांक म्हायती दिनासतनाच पुलीस बंदोबस्तांत काम सुरू करपा खातीर गेल्ले उदका स्रोत खात्याचे सहाय्यक अभियंते शैलेश नायक आनी हेरांक थळाव्यांनी आडावन धरले. नव्यान बांदपी बंधाऱ्या संबंदी ग्रामसभेंत चर्चा केले बगर काम सुरू करूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिवन उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक काम बंद करपाक भाग पाडलें. पूण जोड मामलेदार राजेश साखळकार हांणी थळाव्या लोकांक न्यायालयाची स्थगिती हाडपाची विनंती केली. ताका लागून फुडले कांय दीस प्रकरण तापपाची चड शक्यताय आसा.

सोनारबाग वाठारांत मंगळारा सकाळीं अचकीत सुमार 100 परस चड पुलीस कर्मचारी घेवन उदका स्रोत खात्याचे सहाय्यक अभियंते शैलेश नायक हांणी बांदतल्या बंदऱ्या कुशीक काम सुरू करपाचो यत्न केलो. थळाव्यांनी संघटीत रावन सहाय्यक अभियंतो शैलेश नायक आनी हेर अधिकाऱ्यांक रस्त्यारूच आडावन धरले. थळाव्यांक विस्वासांत घेनासतना काम सुरू करपाचो यत्न केल्ल्यान ग्रामस्थांनी आक्रमक जावन ग्रामसभा घेवन निर्णय घेवपाची शिटकावणी अधिकाऱ्यांक दिली.

उपरांत फोंडेंचे जोड मामलेदार राजेश साखळकार हांणी घडणूक थळार धांव घेवन थळाव्या लोकां कडेन चर्चा केली. ह्या वेळार तांणी थळाव्यांक न्यायालयाची स्थगिती हाडून दिल्यार काम बंद करतले अशें आस्वासन दिलें. ते खातीर थळाव्यांनी न्यायालयांतल्यान स्थगिती हाडपा खातीर वेळ दिवपाची विनंती केली. ताका लागून अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्लें काम निमाणें बंद केलें. ह्या वेळार फोंडें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार, साजील पिल्लई आनी हेर पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन स्थितीचेर लक्ष दवरलें.

थळावे पंच विनोद मास्कारेन्हास हांणी पावसाच्या दिसांनी न्हंयेक हुंवार आयले उपरांत गांवांतलीं घरां उदका खाला वतात. वाठारांत नवो बंधारो बांदले उपरांत थळाव्या लोकांक चड धोको निर्माण जाला. थळाव्यांनी ग्रामसभा घेवन बंधाऱ्या संबंदी योग्य निर्णय घेवपाची गरज आशिल्ल्याची म्हायती अधिकाऱ्यांक दिल्ली. पूण मंगळारा अचकीत लोकांक कसलीच सुचोवणी दिनासतना काम सुरू करपाचो यत्न केलो. ताका लागून थळाव्यांनी आक्रमक भुमिका घेवन काम करपाक अधिकाऱ्यांक भाग पाडलें अशें मास्कारेन्हास हांणी सांगलें.

थळाव्या लोकांक विस्वासांत घेवपाची सामकी गरज आसा. पूण हांगा थळाव्यांची समस्या सोडोवपा बदला उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कामाक सुरवात करपाचो यत्न केला. सरकारान लोकांच्या हिताचो विचार करून योग्य निर्णय घेवपाची गरज आसा. बंधाऱ्याक लागून थळाव्यांक हुंवाराचो धोको चड आशिल्ल्याचें पेद्रु रॉड्रिगीश ह्या थळाव्यान सांगलें.