फोंडेंच्या पोरण्या बस स्टॅण्डार बस चालकांचो मनमानी कारभार

फोंडेंच्या पोरण्या बस स्टॅण्डार प्रवासी बशी फाटल्यान लागिल्ली वाहनांची रांग.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खूबसो वेळ बस स्टॅण्डार रावन येरादारीची करतात कोंयडी

फोंडें: हांगासरल्या पोरण्या बस स्टॅण्डार खाजगी प्रवासी बस चालकांचो सद्या मनमानी कारभार दिसून येता. प्रवासी मेळोवपा खातीर खूबसो वेळ बस स्टॅण्डार रावन येरादारीची कोंयडी करतात. हे संबंदी येरादारी पुलिसांनी तशेंच येरादारी खात्यान नेमाचो भंग करपी प्रवासी बस चालकांचेर दंडात्मक कारवाय करपाची मागणी प्रवाशां कडल्यान जायत आसा.

फोंडेंच्या पोरण्या बस स्टॅण्डार (इंदिरा मार्केट) मडगांव, सांवड्डें, उसगांव, सांखळी, मोलें, दाभाळ, सांकोड्डें आनी हेर वाठारांनी वचपी बशी प्रवासी घेवपा खातीर रावतात. पूण चडसो वेळ बस स्टॅण्डार रावत आशिल्ल्यान फाटले वटेन वाहनांची रांग दिसून येता. वाठारांत आल्मेदा हायस्कुलाचे विद्यार्थी व्हड संख्येन पोरण्या बस स्टॅण्डार येत आशिल्ल्यान येरादारीची कोंयडी जावपाचें प्रमाण दनपारां आनी सांजवेळा घडत आसतात. खाजगी प्रवासी बशी प्रवासी घेवपा खातीर खूबसो वेळ रावत आशिल्ल्यान येरादारीच्या कोंयडेचो प्रस्न सेगीत दिसून येता.

कदंब बस स्टॅण्डार आनी पोरण्या बस स्टॅण्डार सेगीत बस चालक आनी वाहक हांची दुसऱ्या बसीच्या चालक आनी वाहका कडेन वाद जायत आशिल्ल्याचें सेगीत दिसून येता. दर पंदरा दिसांनी बस चालकांची झगडीं फोंडें पुलीस स्टेशना मेरेन पावतात. ताचे वयल्यान बस चालकांच्या मनमानी कारभाराचेर कोणाचेंच नियंत्रण नाशिल्ल्याचें स्पश्टपणान दिसून येता.