फोंडेंचो मास्टर प्लॅन तयार

फोंडें बायो टॉयलेटीचे उक्तावण कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रितेश नायक: 1 कोटी रुपया खर्चून फोंडें मार्केट प्रकल्पाची शेड उबारली

फोंडें: फोंडेंचो मास्टर प्लॅन तयार आशिल्ल्यान तो बेगीनूच लोकां खातीर उक्तो करतले. लोकांचे मान्यताये उपरांत मास्टर प्लॅनाक मंजुरी दितले. फोंडे शाराची उदरगत करतना शार कोयर मुक्त करपाचो यत्न करतले. लोकांनी हे खातीर सहकार्य करपाचो उलो नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी दिलो. 

फोंडें मार्केट प्रकल्पाच्या फाटल्यान उबारिल्ले शेडिच्या उक्तावण कार्यावळीक नगराध्यक्ष नायक उलयताले. शेतकी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं शेड आनी एमआरएफ कंपनी वतीन दिल्ल्या बायो टॉयलेटीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष अर्चना डांगी, नगरसेवक शांताराम कोलवेंकार, आनंद नायक, विश्वनाथ दळवी, अमीना नायक, जया सावंत आनी हेर मानेस्त व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. 

फोंड्यां सुसज्ज बाजार उबारतले. ताका लागून सुमार 15 कोटी रुपया खर्च येतलो. हो बाजार लोकां खातीर रातच्या 10 वरां मेरेन उक्तो दवरपाक सगळे तरेचे यत्न करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला फोंडें शाराची उदरगत करतले, अशें नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी सांगलें. 

शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी, विक्रेत्यांची बरे तरेन वेवस्था जावची देखून सुमार 1 कोटी 55 लाख रुपया खर्च करून शेड उबारल्या. फोंडें पालिकेन केंद्रीय येवजण्यांचो लाव घेवन खूबशे प्रकल्प लोकां खातीर उबारपाचो यत्न केला. हे बांदिल्ले शेडिचो लाव विक्रेते तशेंच भौशीक गणेशोत्सव मंडळाक जातलो अशें तांणी सांगलें. 

ह्या वेळार थळावे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.