फाटल्या 6 वर्सांत 2,898 अपघातांचे गुन्यांव नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: 251 चालकांक ख्यास्त; 350 चालकांची निर्दोश सुटका

पणजी: गोंयांत फाटल्या स वर्सांत मरण आनी गंभीर दुखापतीचे 2,898 रस्तो अपघाताचे गुन्यांव नोंद केल्यात. हातूंतल्या 251 अपघातांतल्या चालकांक न्यायालयान ख्यास्त दिल्या. तेच बरोबर 350 अपघातांतल्या चालकांची निर्दोश सुटका केल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री तशेंच गृह मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत लेखी जापेंत दिली.

मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी हे विशीं विधानसभेंत अतारांकीत लेखी प्रस्न दाखल केल्लो.

लेखी जापेंत दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 2017 वर्सा मरण आनी गंभीर दुखापतीचे 2,898 रस्तो अपघात जाल्यात. तातूंत 980 अपघातांनी नागरिकांक मरण आयलां. जाल्यार हेर रस्तो अपघातांत गंभीर दुखापत जाल्या. हातूंत 2017 वर्सा 650, 2018 वर्सा 584, 2019 वर्सा 506, 2020 वर्सा 324, 2021 वर्सा 374 जाल्यार 2022 वर्सा 460 मरण आनी गंभीर दुखापतीचे अपघात जाल्यात. हातूंतल्या 122 अपघाताची चवकशी पुलीस करतात. जाल्यार पुलिसांनी राज्यांतल्या विवीध न्यायालयांनी 2,616 अपघात प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल केल्यात. जाल्यार 160 खटल्यांत पुलिसांनी अंतीम अहवाल सादर केला. तातूंतल्या 251 खटल्यांत न्यायालयान वाहन चालकांक ख्यास्त दिल्या जाल्यार 350 खटल्यांतल्या वाहन चालकांक पुरावो नाशिल्ल्यान निर्दोश सुटका केल्या.

तेच बरोबर 10 खटल्यांतल्या वाहन चालकांक मुळाव्या पांवड्यार पुरावो नाशिल्ल्यान दोशमुक्त केल्यात. जाल्यार 29 खटल्यांनी वाहन चालकांचेर दंडात्मक कारवाय करून सुटका केल्या. तशेंच न्यायालयांत 1,854 प्रकरणांतले खटले प्रलंबीत आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंत दिल्या.

गोंयांत फाटल्या स वर्सांत जाल्ल्या 2,898 मरण आनी गंभीर रस्तो अपघातांत फक्त चार अपघातांतल्या वाहन चालकांनी सोरो पियेल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. तशेंच पांच आपचलीत अपघात जाल्यात. जाल्यार हेर अपघात वाहन चालकांनी बेफिकीर आनी निश्काळजीपणान वाहन चलयिल्ल्यान जाल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री सावंत हांणी लेखी जापेंत दिली.

तेच बरोबर विधानसभा वेंचणुके वेळार कोलव्यां सेवा दीत आसतना कार अपघातांत शैलेश गांवकार आनी विस्वास देयकार ह्या दोगां पुलीस कर्मचाऱ्यांक मरण आयिल्लें. तांच्या कुटुंबाक मुखेल वेंचणूक अधिकारी कचेरे कडल्यान दरेकी 30 लाख रुपयांची एक रकमी सानुग्रह अर्थीक मजत केल्ल्याची म्हायती लेखी जापेंत मुख्यमंत्र्यांनी दिली.