परंपरीक गणेश मुर्तीकारांक 250 रुपया अनुदान दिवपाचो विचार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हस्तकला म्हामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेंकाराचें सांगणें

पणजी: फाटलीं 10 वर्सां परंपरीक गणेश मुर्तीकारांक फक्त 100 रुपया अनुदान मुर्ती फाटल्यान दिताले. हे विशीं खूबशा परंपरीक गणेश मुर्तीकारांनी खंत उक्तायिल्ल्यान हस्तकला म्हामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकारान हाची दखल घेतल्या. फुडल्या वर्सां सावन ह्या मुर्तीकारांक मुर्ती फाटल्यान 250 रुपया अनुदान दिवपाचो विचार अध्यक्षान केला. ह्या विशयाचेर ते रोखडेच मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून फुडल्या वर्सां सावन हें अनुदान लागू करपा खातीर यत्न करतले अशें हस्तकला म्हामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेंकारान ‘भांगरभूंय’ कडेन उलयतना सांगलें.

परंपरीक मुर्तीकारांची कला तिगून उरची हे खातीर हस्तकला म्हामंडळा वतीन परंपरीक मातयेच्यो गणेश मुर्ती करपी मुर्तीकारांक 100 रुपया मुर्ती फाटल्यान अनुदान दिताले. पूण आतां म्हारगाय वाडल्या. कामगारांचो पगार वाडला. मातयेचें मोल वाडलां. हो धंदो परवडना, तरी लेगीत हस्तकला म्हामंडळा कडल्यान फक्त 100 रुपया अनुदान दिताले. ते खातीर ह्या वर्सा खूबशा मुर्तीकारांनी आपली तिडक उक्तायिल्ली. हाची दखल घेवन हस्तकला म्हामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आर्लेंकारान फुडल्या वर्सां सावन 250 रुपया मुर्ती फाटल्यान अनुदान दिवपाचो विचार केला.

हो धंदो परवडत नाशिल्ल्यान खूबशा मुर्तीकारांनी आपलो परंपरीक धंदो बंद केला. हस्तकला म्हामंडळा कडेन फक्त 570 परंपरीक मुर्तीकारांची नोंद आसा. सद्या बाजारांत व्हड प्रमाणांत गोंया भायल्यो आकर्शक मुर्ती विकपाक येतात. ताका लागून खूबशा लोकांनी ह्या परंपरीक मुर्तीकारां कडल्यान गणेश मुर्ती खरेदी करपाचें उणें केल्ल्यान हो वेवसाय बंद पडपाच्या मार्गार आसा. हस्तकला म्हामंडळा कडल्यान ह्या परंपरीक मुर्तीकारांक जाय तशें सहकार्य मेळनाशिल्ल्यान मुर्तीकार निरशेल्ले. हाची दखल हस्तकला म्हामंडळान घेतल्या. म्हामंडळा वतीन पगमील ही माती मळपाचें मशीन हाडलां. तें परंपरीक गणेशमुर्तीकारांक उपेगी पडटलें. तशेंच अनुदाना वाडोवपाचो लेगीत विचार केला अशें प्रवीण आर्लेंकारान म्हणलें.