पणजे उपरांत मोपा जातलें स्मार्ट शार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्र सरकाराक गोंया कडल्यान प्रस्ताव सादर

पणजी : मनोहर विमानतळाक लागून संवसारांत नामना जाल्ल्या मोपा वाठाराची स्मार्ट शार म्हूण उदरगत जातली. गोंय सरकारान केंद्राक प्रस्ताव धाडला. हो प्रस्ताव मान्य जातलो असो विस्वास शार उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायला.

स्मार्ट शार म्हूण केंद्रान पणजेची निवड केल्या. पणजे शाराक कोट्यांनी रुपयांचो निधी उपलब्ध जाला. स्मार्ट सिटी खाला पणजेंत कामां सुरू आसात. आतां मोपा स्मार्ट शार म्हूण विकसीत करपाचो प्रस्ताव आसा. केंद्रान मान्यताय दिली काय कामाक नेट येतलो. मोपा विमानतळाक लागून पणजे म्हालाचे उदरगतीची दारां उक्तीं जाल्यांत. स्मार्ट शार जाले उपरांत पेडणें म्हालाचे उदरगतीक नेट येतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें

पेडणें म्हाला सयत मोपा हो मागास वाठार आसा. विमानतळाक लागून मोपाची म्हायती संवसारांत पावली. मोपा विमानतळाक लागून मोपा तशेंच पेडणें म्हालातली येरादारी वाडपाक लागल्या. विमानतळा कुशीक मोपा शार म्हूण विकसीत करपाचो प्रस्ताव आसा. हाचे खातीर कोट्यांनी रुपयांचो निधी लागता. हो निधी मेळोवपा खातीर स्मार्ट शाराचो प्रस्ताव राज्यान केंद्राक धाडला. स्मार्ट सिटीक लागून रस्त्यांचे दुरुस्ती सयत नवे रस्ते करपाक निधी मेळटलो. इंटरनॅट कनेक्टिविटी तशेंच वीज यंत्रणे खातीर निधी उपलब्ध जातलो. उक्त्या जाग्यांचेर उद्यानाचे प्रकल्प उबे रावतले. स्मार्ट शाराक लागून विमानतळाचेर येवपी पर्यटक तशेंच विदेशी नागरीक हांकां मोपाचेर सुविधा उपलब्ध जातल्यो. हाका लागून स्मार्ट सिटी जावप हें विमानतळाक लेगीत पुरक थारतलें.

पणजे शारांत सध्या स्मार्ट सिटीची कामां सुरू आसात. पणजे शारांतल्या रस्त्यांचेर किमि फाटल्यान 20 ते 25 कोटींचो खर्च जाता. बाल भवन ते उजो पालोपी दळाच्या इमारती मेरेन स्मार्ट रस्त्याचें उक्तावण जालें. उक्तावणा वेळार शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मोपा स्मार्ट शाराच्या प्रस्तावाची म्हायती दिली. उदकाची पायपलायन, विजेच्यो लायनी, घाणयारऱ्या उदकाची पायपलायन जमनी पोंदच्यान वतल्यो. दुरुस्ती करपाची जाली वा इबाड जालो जाल्यार तंत्रज्ञानाजे मजतीन उण्या वेळांत तो दुरुस्त करप शक्य जातलें.

जी 20 परिशदेचो परिणाम ना

जी 20 परिशदेच्याे कांय बसका गोंयांत जातल्यो. हाचे खातीर स्मार्ट सिटीचीं कामां 15 मार्च मेरेन पुराय करपाचो आदेश सरकारान दिला. सगलीं कामां 15 मार्च मेरेन पुराय जावची नात. जी 20 परिशद सुरळीत जातली, हाची जतनाय म्हापालिका घेतली. जी 20 परिशद बसका चार दिसांची आसतली. ही बसका जाली काय परतून कामांक सुरवात जातली. लोकांची गैरसोय जावची ना, हाची जतनाय घेतले. जून मेरेन कामा पुराय करपाचे यत्न आसात अशें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.

एरोफ्लोटाची विमाना मोपा सावन

मोपा स्मार्ट सीटी करपाचो प्रस्ताव आसतना मनोहर विमानतळा वेल्यान विमान सेवेचो आंकडो वाडत आसा. ऑक्टोबरांत मोपा सावन विमान सेवा सुरू करपाचे एरोफ्लोट कंपनीन जाहीर केलां. मॉस्को – गोवा आनी येकतेरीबर्ग – गोवा हीं विमानां मनोहर विमानतळा वेल्यान वतलीं. आतां तीं दाबोळी सावन वतात. दाबोळी विमानतळा वेल्यान 20 सप्टेंबर मेरेन एरोफ्लोटची विमान सेवा सुरू उरतली.