पंचायत वेंचणूकः अधिवेशनाक लागून 12 सप्टेंबर मेरेन वेळ दिवचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराची खंडपिठांत मागणी; सुनावणी जावन निवाडो दवरलो राखून

पणजी : विधानसभेच्या अधिवेशनाक लागून आचारसंहिता लागू करपाक आडखळ जातली. हाका लागून पंंचायत वेंचणुकेची प्रक्रीया पुराय करपाक 12 सप्टेंबर मेरेन वेळ दिवचो, अशी मागणी सरकारान केल्या. ह्या अर्जाचेर खंंडपिठांत सुनावणी जावन निकाल राखून दवरला.

वेंचणुकेची प्रक्रिया 12 ऑगस्ट मेरेन पुराय करची. तीन दिसां भितर वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी करपाचो आदेश खंंडपिठान मंंगळारा दिल्लो. ह्या आदेशा उपरांंत अधिवेशनाक लागून आनीक एका म्हयन्याची मुजत दिवची असो अर्ज सरकारान खंंडपिठांत केलो. ह्या अर्जाचेर सुनावणी पुराय जाल्या.

गोंंय विधानसभेचें अधिवेशन 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट ह्या काळांत जातलें. अधिवेशनाचो समन्स जारी जालां. अधिवेशन काळांत मागण्यांंचेर चर्चा जावन तांंकां मान्यताय मेळटली. पंंचायत वेंचणुके खातीर एक म्हयनो आचारसंंहिता लागू करची पडटा. 12 ऑगस्ट मेरेन वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करपाक अधिवेशनाची आडखळ थारतली. विधानसभेचें अधिवेशन 12 ऑगस्टाक सोंपता. हाचे उपरांंत आचारंंहिता लागू करून वेंचणुकेची प्रक्रिया पुराय करप शक्य जातलें. हाका लागून वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपाक आनीक एका म्हयन्याचो वेळ दिवचो अशी मागणी अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देविदास पांंगम हांंणी केली.

राज्यांतल्या पंचायतींचो कार्यकाळ 19 जूनाक सोंपलाे. हाका लागून सरकारान 175 पंचायतींचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. हेर 11 पंचायतींचो जुलयांत कार्यकाळ सोंपले उपरांत प्रशासकाची नेमणूक जातली. खंडपिठाच्या आदेशाक लागून पंचायतींचेर चड काळ प्रशासकाची राजवट आसची ना. ऑगस्ट मेरेन पंचायतींचेर नवे पंच येतले. पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाक विरोधी काँग्रेस पक्षा सयत आदले सरपंच तशेंच पंचांचो विरोध आसा. प्रशासक पंचायतींत सगले दीस येवचे नात. ते तीन दीस येतले. हाका लागून लोकांची गैरसोय जातली.

पंचायतींचो कार्यकाळ सोंपचे पयलीं राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू केल्ली. प्रभागांची फेररचणूक जावन अधिसुचोवणी जारी जाल्ली. आरक्षणाचो वावर सुरू आसलो. कांय तारखो निश्चीत करून फायल सरकाराक सादर केल्ली. सरकारान तारखे विशीं निर्णय घेतलो ना. ह्यो सगल्यो घडणुको सुरू आसतना सर्वोच्च न्यायालयान आरक्षणा विशीं म्हत्वाचो निर्णय दिलो. ओबीसी आरक्षणाची तजवीज घटनेंत ना. लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण दिवचें. मागासवर्गी आयोगा कडल्यान लोकसंख्येची म्हायती घेवन आरक्षण निश्चीत करचें. तशेंच आरक्षणा विशीं ट्रिपल टेस्ट अटीक पाळो दिवपाचो आदेश दिला. हो आदेश सगल्या राज्यांक लागू जाता.

फाटले वेंचणुकेंत लेगीत मागासवर्गियांक आरक्षण​ दिल्लें. पावस तशेंच मागासवर्गी आरक्षणाक लागून पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. पावसांत वेंचणूक घेवप बरोबर जावचें ना. पंचायत वेंचणूक स म्हयने फुडें धुकलपाची तजवीज कायद्यांत आसा. हाचे पयली काँग्रेस सरकारान वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली. ह्या वेळा पावसा उपरांत वेंचणूक जातली अशी भुमिका सुनावणी वेळार सरकारान मांंडिल्ली. बुधवारा मात अधिवेशनाक लागून 12 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिवपाची मागणी सरकारान केली.

बॉक्स

अधिवेशन तशेच वेंचणुकेची प्रक्रिया एक बरोबर करप शक्य जावचें ना अशें राज्य वेंचणूक आयोगान मान्य केलें. पंंचायत वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करप ही राज्य वेंचणूक आयोगाची प्राथमिकताय आसा अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. राज्य वेंचणूक आयोगा वतीन अॅड. शशिकांंत जोशी हांंणी बाजू मांंडली. अधिवेशन आनी वेंचणूक आचारसंंहिता एक बरोबर जावंक शकना. कर्मचाऱ्यांंची समस्या निर्माण जावप शक्य आसा, अशें खंंडपिठांत स्पश्ट केल्ल्याचें अॅड. जोशी हांंणी सांंगलें.