नौदळाच्या प्रवेश दारार अतिक्रमण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नोटीस दिवन लेगीत नौदळाची आडनदर; बांदकाम मोडपा संबंदी हालचाली सुरू

वास्को: वरुणापुरी मांगोरहील हांगासरल्या येरादारी जुंव्यां मुखा वयल्या आपल्या प्रवेश दारा मुखार रस्त्यार अतिक्रमण करून सोबितीकरणाचें बांदकाम करपी भारतीय नौदळाक चार म्हयन्यां पयलीं दिल्ले नोटिशीक नौदळान आडनदर केल्या. ताका लागून तें बांदकाम अजून आसा तशेंच आसा. आतां हें बांदकाम मोडपा संबंदी राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणान हालचाली सुरू केल्यात.
वेर्णा ते वरुणापुरी-मांगोरहील चौका मेरेनच्या म्हामार्गाचें काम धा-पंदरा वर्सां पयलीं पुराय जाल्लें. ह्या वेळार भारतीय नौदळान वरुणापुरी मांगोरहील हांगासरले आपले वसणुकेच्या प्रवेशदारा मुखा वयल्या म्हामार्गार अतिक्रमण करून थंय बांदकाम केल्लें. आतां वरुणापुरी ते सडा मेरेनच्या म्हामार्गाचें काम पुराय जावन म्हामार्ग येरादारी खातीर उक्तो जाला. ताका लागून ह्या म्हामार्गा वयल्यान येरादारी वाडल्या. ते खातीर वरुणापुरी-मांगोरहील हांगा येरादारी जुंवो उबारतले. सद्या थंय प्रायोगीक तत्वाचेर बॅरिकेड्स दवरून तात्पुरत्या स्वरुपाचो येरादारी जुंवो उबारला. थंय राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या नेमा प्रमाण योग्य त्यो तीन दिका मेळनात. ह्या तीन दिकां मदीं त्या बांदकामाची आडमेळीं येत आशिल्ल्याचें नदरेक आयिल्ल्यान तें बांदकाम मोडपा संबंदी आठ फेब्रुवारीक भारतीय नौदळाच्या गोंय विभागाच्या संबंदीत कचेरेक नोटीस दिल्ली. पूण अजून मेरेन ते नोटिशीचेर कसलीच अंमलबजावणी जाल्ली ना.
मजगतीं, म्हामार्गाचे दुसरे कडेक वेगळ्यावेगळ्या विक्रेत्यांची संख्या वाडत आसा. थंय फळां, भाजी, आडसरां, भेळपुरी बी घेवपा खातर वाहनां रस्त्यारूच उबी करीत आशिल्ल्यान हेर वाहनांक आडमेळीं निर्माण जायत आसात. ह्या प्रकरणांत मुरगांव पालिका आनी राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरण मात ओग्गी आसा. एखादो अपघात जाले उपरांत ते जागे जातले अशे लोक प्रतिक्रिया उक्तायतात.

ह्या अतिक्रमणाची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी लेगीत चार म्हयन्यां पयलीं दखल घेतिल्ली. त्या वेळार तांणी म्हामार्गार अतिक्रमण करून येरादारीक आडखळी हाडपी बांदकामां कोणाचींय आसूं तीं सगलीं बांदकामां मोडात अशें आवाहन संबंदीत अधिकारी वर्गाक केल्लें. पूण अधिकारी वर्गान ते आवाहन मनार घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता.