नुस्त्या वेवसाया खातीर सरकार प्रशिक्षण आनी निधी दिवपाक तयारः हळर्णकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः केंद्र सरकारान पुरस्कृत केल्ल्या येवजण्याचो लाब घेवन तरणाट्या गोंयकारांनी नुस्त्या वेवसाय सुरू करपा खातीर फुडें सरचे. गोंय सरकार ते खातीर तांकां प्रशिक्षण आनी निधी दिवपाक तयार आसा अशें नुस्तेंमारी वेवसाय मंत्री नीळकंण हळर्णकार हांणी सांगलां.
नुस्त्या उत्पादन वाडोवपा खातीर 2017-18 वर्सा केंद्रा कडल्यान गोंय सरकाराक ब्ल्यू रिव्होल्युशन खाला 144.18 लाख रुयपे मेळिल्ले. हे येवजणेचो लाब फकत एकल्यानूच घेतलो. बेतुल हांगा 20 नुस्तें पोसपाचे 20 कॅजीस ताणे लायले नी सरकारी मजत म्हणून 16.15 लाख रपये घेतले अशी म्हायती हळर्णकार हांणी दिली. ओपन सी कॅज नुस्तें फार्मिंगा खातीर 2020 वर्सा राज्य सरकारान गोंय राज्य मेरिकल्चर धोरण तयार केले. सरकारी येवजण्यो फकत नुस्तेंमारी समाजांतल्या लोकां खातीर न्हय तर सगल्या गोंयकारां खातीर आसात अशें तांणी स्पश्ट केलें.
फाटल्या दोन वर्सांत ह्या येवजण्यांचो लाब घेवपाक कोणूय फुडें आयलो ना. नुस्तें वेवसाया खातीर सरकार प्रशिक्षण आनी निधी दिता तरी ताचो लाब घेवपाक कोणूच फुडें येना.  कॅज नुस्तें फार्मिंग सुरू केल्यार तातूंत 15 जाणांक रोजगार दिवपाक जाय आनी तांतूतले 10 जाण गोंयकार आसपाक जाय. राजकीय पक्षांनी नुस्तें वेवसाय सुरू करपा खातीर तरणाट्यांक तयार करपाक  अशें तांणी सांगलें.