दूद दर वाड करून उत्पादकांक लाव दिवपाचो यत्नः फळदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: गोवा डेरीच्या दूद दरांत वाड करून दूद उत्पादकांक अदीक रक्कम दिवपाचो यत्न केला. दर वाडीक गिरायकां कडल्यान प्रतिसाद मेळटा. हेर साहित्यांत वाड जाल्ल्यान दर वाड केले बगर पर्याय नाशिल्लो. लंपी दुयेंसाचो परिणाम गोरवांचेर उण्या प्रमाणांत दिसतात. ताका लागून फुडल्या एका म्हयन्यांत 65 हजीर लिटर दूद विक्री करपाचें उदिश्ट बाळगिलां, अशी म्हायती गोवा डेरीचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी दिली.

16 जानेवारी सावन गोवा डेरीच्या दूद दरांत आनी गोरवां खावडेंत दरेकी 4 रुपयांनी वाड केल्या. ते संबंदांत अदीक म्हायती दितना राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें, गोंयांत खूबशें दूद बाजारांत उपलब्ध आसा. गोवा डेरी गिरायकांक 24 वरां भितर दुदाची पुरवण करता. ताका लागून गोवा डेरीचेर गिरायकांक विस्वास आसा. हेर साहित्यांत वाड जाल्ल्यान दूद उत्पादकांक चड मार बसता. ताका लागून मनांत नासून लेगीत दूद दरांत वाड करची पडली. गोवा डेरीच्या नव्या संचालक मंडळान 17 जुलयाक पदाचो ताबो घेतिल्लो. त्या वेळार फक्त 40 हजार लिटर दूद विक्री करताले. मात नव्या संचालक मंडळान दूद उत्पादनांक विस्वासांत घेवन उत्पादन वाडोवपाचो यत्न केला. सध्या 57 हजार लिटर दुदाची सद्दां विक्री जाता. राज्यांतल्या दूद उत्पादकांक दर लिटरा फाटल्यान 60 रुपया मेळप गरजेचें आसा, पूण  दूद उत्पादकांक ते प्रमाण दर मेळना. गोंयांत परंपरीक दूद उत्पादकांक थाकाय दितना युवा वर्गाक दूद उत्पादन वेवसाया कडेन हाडपाचो यत्न जावपाक जाय, अशें राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें.