दर्यादेगांचेर नदर दवरपाक ‘बीच व्हिजील अॅप’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदाे घडणुकांचेर नियंत्रण दवरप जातलें शक्यः मुख्यमंत्री


पणजी: दर्यादेगांचेर भोवपी लमाणी तशेंच हेर गैरप्रकारांचेर नदर दवरपा खातीर पर्यटन खात्यान खासा ‘बीच व्हिजील अॅप’ तयार केलां. पर्वरी सचिवालयांत एके खाशेले कार्यावळींत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं ह्या अॅपाचो शुभारंभ जालो. हे वेळार पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
पर्यटन आनी पर्यटन उदरगत म्हामंडळान हे अॅप तयार केलां. ह्या अॅपाक लागून दर्यादेगेर चलपी वायट गजालीं सयत बऱ्यो गजाली लेगीत नदरेक येतल्यो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत नव्यो ‘स्टार्ट अप’ कंपनी येत आसात. वैजकी क्षेत्रांतल्यो लेगीत स्टार्ट अप कंपनी सुरू जाल्यात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
दर्यादेगांचेर वेगळ्योवेगळ्यो यंत्रणा वावर करतात. दृश्टी सेवा कोयर एकठांय करून दर्यादेगो नितळ करतात. ते भायर दृष्टीचे जीवरक्षक बुडपी पर्यटकांक वाचोवपाचें काम करतात. पुलीस लेगीत दर्यादेगांचे नदर दवरतात. दर्यादेगांचेर शॅक आसात. ह्या सगल्या मदीं समन्वय तयार करपाची गरज आसा. शॅकवाले कोयर करतात, असो आरोप जाता. शॅकवाले पंचायतीं कडेन बोट दाखयतात. कोयर कोण तयार करता? हाचेर नदर दवरपाची गरज आसा. दर्यादेगो नितळ दवरपा खातीर एकत्रीत यंत्रणा तयार करपाचो हेत आसा, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.
दर्यादेगांचेर लमाणी भोंवतात. लमाण्याक लागून पर्यटकांक त्रास जाता. बेकायदाे मसाज चलता, अशोय कागाळी आसात. कांय जाण कोयर उडयतात. ह्या सगल्या गजालींचेर ‘बीच व्हिजील अॅप’ नदर दवरतले. गोंयाक चड पेजाद पर्यटकांची गरज आसा. हे खातीर दर्यादेगो नितळ दवरपाची गरज आसा. दर्यादेगो तशेंच हेर पर्यटन थळांचेर चडांत चड सुविधा निर्माण करपाची गरज आसा, अशें रोहन खंवटे हांणी सांगलें.
आयटी क्षेत्रांत नव्योनव्यो संदी तयार जायत आसा. या संदींचो उपेग जावपा खातीर भुरग्यांक योग्य प्रकाराचो एक्स्पोजर मेळपाची गरज आसा, अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें.