तापमान 3 अंंशांंनी वाडटलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शींं सोंपून गीम सुरू जावपाक सुरवात

पणजी : हवामानांत जाल्ल्या बदलाक लागून येता त्या चार दिसांंत तापमान 3 अंंशांंनी वाडटलें, असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. तापमान वाडलें जाल्यार शींं उणें जातलें. जानेवारी सोंपून फेब्रुवारी सुरू जाता तोच गीम सुरू जावपाचे हे संंकेत आसात.

बंंगाल खाडी ते हिंदी म्हासागर वाठारांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाला. हो पट्टो अस्तंंत उत्तर दिकेन मुखार सरकता. 1 फेब्रुवारी मेरेन हो पट्टो श्रीलंंकेंत पावतलो. हाका लागून राज्यांतलें तापमान वाडटलें अशें हवामान खात्याचे मुखेली राहुल एम हांंणी सांंगलें.

फांटले तीन दीस वाऱ्याचे दिखेंत बदल जाल्ल्यान शिंयाचें प्रमाण उणें जालांं. आयतारा पणजीचें तापमान 28.8 अंंश आशिल्लें. येता त्या तीन दिसांंत चडांत चड तापमान 32 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 अंंश आसतलें असाे अदमास आसा. पणजेंत आयतारा चडांत चड 33.5 अंश तापमानाची नोंद जाली.

अंदूं शींं उसरां सुरू जालें. डिसेंबराचे सुरवेक शींं नाशिल्लें. उपरांंत तें वाडपाक लागलें. डिसेंबरांत उण्यांत उणें तापमान 17 अंंशा मेरेन गेल्लें. जानेवारींत लेगीत शींं बरे पयकी पडलें. सांंजे सात उपरांंत स्वेटर वा मफलर घालिनासतना दुचाकी चलोवप अशक्य जातालें. सध्या रातचें तापमान उणें आसता. दिसाचें तापमान चड आसता. हाका लागून सदांच रातचो दव पडटा. सकाळचें धुकें आसता. दिसाचें तापमान वाडलें आनी रातचें तापमान उणें जालें जाल्यार दव पडटा. हवामानांतल्या बदलाक लागून आतां रातचें तापमान लेगीत वाडपाक लागतलें. मकर संंक्रांंत जाली काय ल्हवू ल्हवू तापमान वाडपाक लागता आनी गरमी जावपाक लागता. मकर संंक्रात जावन पंंदरा दीस जाल्यात. हवामानांतल्या बदलाक लागून आतां 3 अंंशानी तापमान वाडटलें.

शींं उपरांंत तापमान वाडपाक लागलें जाल्यार काजी तशेंच आंंब्याच्या पिकाक पुरक थारता. अंदूंचें हवामान आंंबो तशेच काजींंच्या पिका खातीर पुरक आसा.