डिसेंबराचे तुळेंत अंंदूंचो जानेवारी आसतलो चड थंंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोमारचें उण्यात उणें तापमान 18.5 अंंश

डिसेंबरांतलें सगल्यांत उणें तापमान 18.7 अंंश

पणजी : हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्तकांंत तापमान उणें जावन राज्यातलें शींं वाडपाक सुरवात जाल्या. सोमारचें उण्यांत उणें तापमान 18.5 अंंश आशिल्लें. हाका लागून दनपारां शींं जाणवतालें. अंंदूंच्या डिसेंबरांतलें उण्यांत उणें तापमान 18.7 अंंश आशिल्लें.

उण्या तापमानाचो डिसेंबरांतलो विक्रम जानेवारींत फाटीं पडला. उत्तर भारतांत शिंयाचें ल्हार सुरू जालां. हवामान बदलाक लागून वारें लेगीत नेटान वाव्हपाक लागलांं. वराक 45 ते 55 किमि इतली वाऱ्याची गती आसा. हाका लागून तापमान उणें जावपाक लागलां, अशें हवामान खात्याचे वैज्ञानीक राहुल एम. हांंणी सांंगलें.

अंंदूं ऑक्टोबर मेरेन पावस पडलो. दिवाळीक शींं पडटा. अंदूं मात तें नासलें. नोव्हेंबरांत लेगीत रातच्या वेळार गरमी जाताली. डिसेंबरांत शींं पडपाक सुरवात जाली. 9 डिसेंबराक उण्यांत उणें तापमान 18.7 अंंश आशिल्लें. अंंदूंच्या डिसेंबरांतलें हें सगल्यांत उणें तापमान आसलें. सोमारा उण्यांत उणें तापमान 18.5 अंंश जालें. डिसेंबराचे तुळेन जानेवारींत शींं उणें पडपाक सुरवात जाता.

डिसेंबरांतले आठ दीस उण्यांत उणें तापमान 20 अंशाचे सकयल आशिल्लें. मकर संंक्राती उपरांंत गिमाक सुरवात जाता. अंदूंचो जानेवारी म्हयनो मात हाका अाडवाद थारपाची चिन्नां दिसतात. जानेवारीच्या पयल्या सप्तकांत उण्यांत उणें तापमान 20 ते 22 अंंशा मदीं आशिल्लें. दुसऱ्या सप्तकांतलें तापमान 2 ते 3 अंंशांंनी देंवतलें असो अदमास आसा. हवामान खात्याचो हो अदमास आतां खरो थारपाक लागला.

पावस वा गिमाचे तुळेन गोंयांंत शिंयाचे दीस उणें आसतात. अंंदूं लेगीत शिंयांच्या दिसांंचो आंकडो उणोच आसा. जानेवारींत शींं पडत रावलें जाल्यार मात तें वाडटलें. शींं वाडपाक लागिल्ल्यान रातीं सात उपरांंत स्वेटर वा मफलर नासतना दुचाकी चलोवप आडखळीचें थारता. सकाळीं लेगीत आठ मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांंनी शींं आसता.

रातच्या वेळार गांवगिऱ्या वाठारांंनी दव पडपाक सुरवात जाल्या. सकाळीं धुक्याक लागून वाहनां चलोवपाक आडखळ येता.

शिंयाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान शेतकारां मदीं खोशयेचें वातावरण आसा. काजी तशेंच आंंब्याच्या पिका खातीर शीं पडपाची गरज आसता. शिंया उपरांंत वत पडटकूच चंवर बरो फुलता. हाका लागून जानेवारींत शींं वाडलें जाल्यार ती एक बरी गजाल थारतली.

जानेवारींतलें तापमान

तारीख उणें तापमान

1 जानेवारी 21.1

2 जानेवारी 20.2

3 जानेवारी 21.2

4 जानेवारी 22.5

5 जानेवारी 20.6

6 जानेवारी 20.5

7 जानेवारी 22.4

8 जानेवारी 21.0

9 जानेवारी 18.5