डांगी कॉलनी – म्हापश्यां उदका वाहिनी फोडली

उदका वाहिनी दुरुस्त करतना भौबांखाचे कामगार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भुंयगत वीज वाहिन्याच्या खणपाच्या कामा वेळार घडलो प्रकार

म्हापशें: डांगी कॉलनी म्हापश्यां भुंयगत वीज वाहिन्यां खातीर खणपाचें काम करता आसतना कामगारांनी मुखेल 700 एमएलडी उदका वाहिनी फोडली. हाका लागून हजारांनी लिटर उदकाचें लुकसाण जालें. तशेंच शिवोली, हडफडें, हणजूण-वागातोर आनी थिये उदकाची समस्या निर्माण जाली. रोखडेंच उदका पुरवण विभागान उदका वाहिनी दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें.

ही घडणूक शुक्रारा सकाळीं 10.30 वरांच्या सुमाराक घडली. भुंयगत वीज वाहिनी घालपा खातीर हॉरिझंन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंगा वरवीं खणपाचें काम सुरू आशिल्लें. त्या वेळार ही मुखेल उदका वाहिनी फोडली. ही सुमार 50 वर्सां पयलींची पोरणी वाहिनी आसा. ती फुटिल्ल्यान वयल्या वाठारांतल्या लोकांच्या नळाक उदक मेळूंक शकलें ना. ही उदका वाहिनी दुरुस्त जायत जाल्यार वयल्या वाठारांतल्या लोकांक शेनवारा दनपार मेरेन उदका पुरवण सुरळीत जावपाची शक्यताय आसा.

मजगतीं, उदका वाहिनी फोडपाचो प्रकार हो वीज वाहिन्यो घालपी कंत्राटदारा कडल्यान पयलेच फावटी घडिल्लो ना. पूण मुखेल उदका वाहिनी पयलेच फावटी फोडली. हाचे पयलीं घाटेश्वर नगर खोर्ली वाठारांत उदका वाहिनी फोडिल्ल्यान लोकांनी कांय काळ काम बंद उडयिल्लें. उपरांत वीज खात्यान कंत्राटदाराक योग्य त्यो सुचोवण्यो करून लोकांक आस्वासन दिले उपरांत काम सुरू जाल्लें.

भुंयगत वीज वाहिन्यांचें काम करपाचे पद्दतीचेर नगरसेवक अ‍ॅड. शशांक नार्वेंकार हांणी निरशेणी उक्तायल्या. बार्देसांतल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण करपी ही उदका वाहिनी कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणाक लागून फुटली. ह्या कंत्राटदारा कडेन जमनी पोंदच्यो वाहिन्यो सोदपाचीं उपकरणां नात. ह्या सगल्या प्रकाराक आमदार, भौशीक बांदकाम मंत्री आनी मुख्यमंत्री जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो.

उदका पुरवण विभागाचे कार्यकारी अभियंतो शंभू मालवणकार हांणी उदका वाहिनी फुटिल्ल्याच्या प्रकाराक पुश्टी दिली. ह्या वाहिनीच्या दुरुस्तीचें काम झुजां पांवड्यार सुरू आसून रातीं उसरां मेरेन हें काम पुराय जातलें अशी आमकां आस्त आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.