जिणेचो सांबाळ करपी योग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोणुय योग करपाक शकता. ताका पिरायेची कांयच अट ना. हेर व्यायाम प्रकारां भशेन ताका खाशेली वस्त्रां, वस्तूंची, सुवात हांची कसलीच गरज लागना. आपल्याच घरांत, इल्ली सुवात, न्हिदपाचे कुडीन लेगीत आमी योग करूं शकतात.

संवसारीक योग दिसाचो योग साधून आमी सगले आयच्यान दिसाचो थोडोच वेळ सदांच योग करून आमची भलायकी संबाळपाक दिवया.
व्यायामाच्या वळेरीत सगल्यांत सोपो आनी सवाय पूण, सगल्यां परस चड उपेगी व्यायाम प्रकार म्हळ्यार ‘योग’. ल्हान भुरगो जावं तरनाटो वा जाण्टेलो, कोणुय योग करपाक शकता. ताका पिरायेची कांयच अट ना. हेर व्यायाम प्रकारां भशेन ताका खाशेली वस्त्रां, वस्तूंची, सुवात हांची कसलीच गरज लागना. आपल्याच घरांत, इल्ली सुवात, न्हिदपाचे कुडीन लेगीत आमी योग करूं शकतात.
योगासनाचे खूब तरेचे प्रकार आसात. सामके सोंपें ते सामके कठीण मेरेन. इतलेंच न्हय तर, दर कुडीचे व्याधींचेर वा दुयेंसां पयस करपाक वेगवेगळ्या योगसनांचो योगशास्त्रात आसपाव आशिल्लो, वाचूंक मेळटा. पद्मासन, पर्वतासन, भूजंगासन, धनुरासन, शवासन आदी जायते प्रकार आसात. ते योग्य तरेन सदांच आचरणात हाडल्यार आमी दुयेंसांचेर मात करून निरोगी जीण सहज जगपाक शकतात.
योग फक्त आमची कुडच बळकट करीना, तर आमगेल्या पुराय जिणेचो बरेतरेन सांबाळ करता. सदांच योग केल्यार कुडीतले स्नायू बळकट जातात, शिरो ताज्यो आनी बऱ्यो उरतात, ताका लागून रक्तदाब सुरळीत जाता, दुयेंस पयस दवरपाची तांक (प्रतिकार शक्त) वाडटा, निर्शेल्लें मन उत्साही जाता, मन सदांच धादोशी उरता, अशेतरेन पुराय जीण ऊर्बेभरीत जाता आनी दिसभराचो वावर लक्षपूर्वक जावन जिवाक थाकाय मेळटा. जीण निरोगी आशिल्ल्यान, मन शांत उरता, ताका लागून नवे, बरे विचार मनांत येतात, सगलीं नातीं बरीं आनी घट जायत वता. अशे बरेच फायदे योग आमकां दिता.
आयज संवसारीक योग दिसाच्या निमतान आमकां जगभर हो दीस व्हडा उमेदीन आनी आरोग्या विशीं सतर्क जावचे अशे तरेचे संदेश दित मनयतना दिश्टी पडटा. शाळांनी, कचेरींनी, वेगवेगळ्या संस्थांनी, तशेंच जायत्या, वाठारांनी पंगड योग विशयाचेर जागरूक जावचे खातीर प्रात्यक्षीकां, योग मार्गदर्शन कार्यावळी आयोजीत करतात. चडानचड लोकांनी वांटेकार जावन फायदो घेवचो म्हूण, पुश्टीक आहार, सर्तीं आदींचो आसपाव आसता.
खरेंच हे संधीचो आमी फायदो घेवया. पावसाळो लेगीत सुरू जाला, देखून व्यायाम करुक घरा भायर सरपाक मन फाटीं- फुडें जातलेंच. पावसाचें कारण करून भायर मैदानाचेर व्यायाम करपाक वचप जिवार येतलें. कांय हरकत ना. ताचेरुय उपाय आसा. आपल्याच घरांत इल्ली सुवात करुन चुकय नासतना, सदांच, नेमान थोडोच वेळ वा घरा भायर वचून व्यायाम करपांत घालयताले तितलो तरी वेळ योग करपांत घालोवया आनी आरोग्य सांबाळूया.

दत्तप्रसाद नायक
9552914969