घोशणा व्हांवन वच्च्यो न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुळावण घटमूट आसलें जाल्यार ताचेर उबी रावपी इमारत बळिश्ट जाताच. भाशेच्या, भाशा शिकपी भुरग्यांच्या बाबतींतूय हें घडटा.

कोंकणी गोंयची राजभास जाली 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा. ते दीस गोंय विधानसभेन राजभास कायदो मानून घेतलो. संविधानाचे आठवे अनुसुचींत तिचो आसपाव जालो तो दीस, 20 आॅगस्ट 1992. गोंयांत सगल्यांत चड कोंकणी भाशक आसात. ताचे फाटोफाट कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केरळ. हेर भाशांचे तुळेन कोंकणी मनशांचो आंकडो उणो. तातूंत लिपयांचो आनी हेर वाद आशिल्ल्यान कोंकणीची उदरगत जावपाची प्रक्रिया सवकासायेन जाली. आयज कोंकणी हेर भाशांच्या खांदाक खांद लावन उबी आसा. पुर्तुगेज काळा सावन परक्यांचे, आपल्या मनशांचे अत्याचार, अन्याय सोंशिल्ली कोंकणीमाय आयज मानान मिरयता. इस्रायलाची हिब्रू भास जशी शुन्यांतल्यान वयर सरली तशीच कोंकणीन मळबाचे दिकेन झोपय मारली. अजून तिका दिगंतरा येशाचे बावटे हुबोवपाचे आसात. अर्थांत ते खातीर जाय तिच्या पुतांचो निसुवार्थी वांगड.
गोंय सरकारान कोंकणी भाशेक राजभाशेचो दर्जो दिवन फुडल्या म्हयन्यांत 35 वर्सां जातात. तरीय हो कायदो फावो तसो चालीक लागूंक ना. राजेंद्र आर्लेकार सभापती आसतना तांणी विधानसभेचें कामकाज कोंकणींतल्यान करपाचो यत्न केल्लो, पूण उपरांत ताकाय वेग येवंक ना. प्रशासनांत अजून इंग्लिशीचो शेक आसा. कोंकणी भाशा मंडळान वेंचणुके पयलीं प्रशासनांत आनी हेर मळांचेर कोंकणी कशी चालीक लावची ते विशीं सरकाराक लेखी निवेदन दिल्लें. पालव दिवपाचेंय उतर दिल्लें. हाचे पयलींय जायत्या जाणांनी प्रशासनांत कोंकणी रुजची म्हूण घाम गळयलो, मात तांच्या यत्नांक फावोशें येश आयलें ना. काल विधानसभेंत मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारा वतीन कोंकणीचे उदरगती खातीर कितें निर्णय घेतल्यात वा घेवपाचे आसात, ते सांगलें. आतां कोंकणी संस्थांक सातत्यान फाटपुरवण करची पडटली. सरकारी प्रशासनांत कोंकणीमोगी व्हड संख्येन आसात. कोंकणी भाशेचेरुय तांचें वर्चस्व आसा. तांणी आनी हेर सगल्यांनी मेळून कोंकणीक हात दिल्यार ती तेंगशेर पावपाक वेळ लागचो ना.
कोंकणी अकादेमी कडेन सरकारी यंत्रणेची आडनदर जाल्या. सरकारी मजतीचो चडशो वांटो कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचेर खर्च जाता. कांय कर्मचारी निवृत्त जाल्ल्यान खांद मारून काम करप्यांची सध्या थंय गरज आसा. अकादेमीक नवें सुसज्ज कार्यालय जाय. अनुदान दिवपाची घोशणा काल विधानसभेंत जाली. तें बेगीन मेळचें, वांगडा कर्मचारीय! म्हणटकच कार्यावळी चालीक लावपाक अकादेमीक उमेद येतली. अकादेमीन अकाडॅमिक पद्दतीचें काम करपाची गरज आसा. कोंकणीक नवे साहित्यिक मेळटले, ते साहित्याच्यो नव्यो वाटो माड्डीतले, बालसाहित्य फुलतलें, वाचन संस्कृताय वाडीक लागतली, आदलें विसरून, वंयो मोडून सगले एकमेकांच्या खांदाक खांद लावन एकवटान मुखार वतले, हे खातीर अकादेमीच्या जाळवणदारांनी यत्न करूंक फावो. इव्हेंट करून तसो व्हडलोसो फायदो जायना. कितेंय करतलो जाल्यार जाय ती इत्साशक्त. आनी दुडू!! हें युग विज्ञान- तंत्रज्ञानाचें. ताका नाक मुड्डीता तो फाटीं उरतलो. सगल्या सरकारी वेबसायटीं वयली इंग्लीश एका क्लिकार कोंकणी करपाचो पर्याय दितले. तें काम सुरू जालां. राजपत्र कोंकणींत काडपाचो विचार आसा. जीपीएससीची परिक्षाय कोंकणींत जातली, अशें मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत हांणी सांगलें. हातूंतलीं कांय कामां हें अर्थीक वर्स सोंप मेरेन जाल्यार बरीं.
गांवांगांवांनी कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा सुरू करप सरकाराक शक्य आसा. मुळावण घटमूट आसलें जाल्यार ताचेर उबी रावपी इमारत बळिश्ट जाताच. भाशेच्या, भाशा शिकपी भुरग्यांकूय हें लागता. ल्हानपणारुच कोंकणीची गोडी लागली जाल्यार मुखार ताचो भाशेक, राज्याक फायदोच जातलो. स्वता भुरग्यांक करियराचे नदरेन कोंकणी फायद्याची हें पटपाक जाय. राज्यांत अजूनय भोवतेक कडेन इंग्लिशींत अर्ज, दाखले, मुलाखती घेतात, दितात. ताका लागून आपल्या भुरग्याक इंग्लीश उलोवंक, बरोवंक येवची, ती शिकल्यारुच बरी नोकरी मेळटली, अमेरिकेक वचपाक मेळटलें, अशें पालकांक दिसता. मायभाशेंत शिकिल्ले भुरगे सगल्यांत हुशार आशिल्ल्याचें संवसारीक पांवड्याचेर सिद्ध जालां, हें त्या पालकांक कोण सांगतलो?
गोंय सरकाराचें भोवभाशीक ‘नवें पर्व’ नेमाळें येता. कोंकणी अकादेमीचें ‘अनन्या’ येता. ती दर म्हयन्याक येतलीं, निदान तांची इंटरनेट आवृत्ती येतली, हे खातीर पावलां उखलचीं. सगले फलक, बॅनर, पोस्टर मायभास मराठींतूच आसचे असो आदेश कांय वर्सां पयलीं महाराष्ट्र सरकारान काडिल्लो. इंग्लीशमय जाल्ल्या गोंयांतूय हें जावंचें. मात तो मजकूर शुद्ध कोंकणींत आसचो.
मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत हांणी घोशणा केल्या. इत्सा उक्तायल्या. ती प्रत्यक्षांत येवपाक आनीक 35 वर्सां लागचीं न्हय!!