घोग्याच्या पावसान लोकजीण विस्कळीत

पावसाक लागून पणजी बसस्टॅण्डा लागसार तुंबिल्लें उदक. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत आयज ऑरेंज अलर्ट; जूनांतल्या सगळ्यांत चड पावसाची नोंद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : दक्षीण गुजरात ते कर्नाटक दर्यादेगे मेरेन तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो तशेंच अरबी दर्यांत महाराष्ट्र दर्यादेगेर चक्रीवादळाच्या पट्ट्याक लागून राज्यांत घोग्यांनी पावस पडटा. हवामान खात्यान शेनवारा ऑरेंज अॅलर्ट जारी केला जाल्यार आयतार, सोमार आनी मंगळारा येलो अॅलर्ट आसा. शुक्रारा पावसाक लागून केपें वाठारांत शेतांनी उदक भरलें. रस्त्या वयल्या उदकाक लागून सगळे कडेन येरादारीची कोंयडी जाल्ली.

फाटल्या 24 वरांत सरासरी 74.1 मिमी पावसाची नोंद जाल्या. अंदूं जूनांतलो हो सगळ्यांत चड पावस. 24 वरांत वाळपय साडेपांच इंच जाल्यार केप्यां 4 इंचां परस चड पावस पडला. हाचे आदीं 12 जूनाक 69 मिमी पावसाची नोंद जाल्ली. आतां मेरेन पेडण्यां सगळ्यांत चड 691 मिमी (27.20 इंच) पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून रस्त्याचेर फोंडकुलां पडपाक सुरवात जाल्या.

बिरेस्तारा हेर वाठारां परस पणजे सगळ्यांत चड पावस पडलो. हाका लागून पणजेंतले रस्ते उदका पोंदां गेल्ले. बिरेस्ताराचे तुळेंत शुक्रारा पणजे पावसाचें प्रमाण मातशें उणें आशिल्लें. तरी लेगीत रस्त्याच्या खोलगट सुवातेचेर उदक साचून रावताले. पणजेचे महापौर रोहीत मोंसेरात आनी हेर नगरसेवकांनी मळा वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली. चड पावस पडलो काय मळा वाठारांतल्या घरांनी उदक भरता. उदक भायर काडपा खातीर पंपांची वेवस्था केल्या. हे वेवस्थेची महापौरान पळोवणी केली. सांत इनेज चर्ची लागचें फोंडकूल भौशीक बांधकाम खात्यान तात्पुरते पुरयलां.

केपें वाठारांत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. हाका लागून शेतांनी उदक भरलें. येरादारीची लेगीत खूब वेळ कोंयडी जाली.

मे म्हयन्यांत रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पुरोपा सयत चडशा रस्त्यांचें हॉटमिक्सिंग जाल्लें. हॉटमिक्सिंग केल्ल्या रस्त्यांची खडी भायर येवपाक लागल्या. तशेंच कांय कडेन परतून फोंडकुलां पडपाक लागल्यात.

फाटल्या 24 वरांत वाळपय 136.9 मिमी पावसाची नोंद जाल्या. उपरांत केप्यां 120 मिमी पावसाची नोंद जाल्या. पोर्तावाडो शिवोली, दोना पावल रोजरी विद्यालय, बांदोडें, पंचवाडी उसगांव, मोर्ले कॉलनी, सांताक्रुज चर्च, कोळंब रिवण, हावसींग बोर्ड पर्वरी, किनळे काणकोणां झाडां पडून लुकसाण जालें.

24 वरांत नोंद जाल्लो पावस

पावस मिमीच्या हिशेबांत

म्हापशें   63

पेडणें     26.6

फोंडें     90

पणजी   89.4

पोरणें गोंय    69.2

सांखळी   116

वाळपय  136.9

काणकोण 51.2

दाबोळी   37

मडगांव   44.2

मुरगांव   96.8

केपें     120 सांगें     44.5