गोवा डेरीचें दूद 4 रुपयांनी म्हारग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: गोवा डेरीच्या दूद दरांत लिटरा फाटल्यान 4 रुपया, जाल्यार गोरवांचे खावडेंत किला फाटल्यान 4 रुपयांची वाड शेनवार सावन लागू जातली. दूद दरांत वाड केल्ल्या 4 रुपया मदले 2 रुपया दूद उत्पादकांक दितले. जाल्यार 2 रुपया गोवा डेरीची अर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर दवरतले.

गोवा डेरीची अर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर नव्या संचालक मंडळान दूद दरांत वाड करपाचो निर्णय हाचे पयलींच घेतिल्लो. पूण जानेवारी म्हयन्याचे सुरवातेक दरवाड करपाक कांय संचालकांनी आक्षेप घेतिल्ल्यान दरवाड मुखार धुकलिल्ली.

शुक्रारा जाल्ले संचालक मंडळाचे बसकेंत शेनवारा सावन लिटरा फाटल्यान 4 रुपया वाडोवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच गोरवांचे खावडेंत लेगीत शेनवारा सावन किला फाटल्यान 4 रुपयांची वाड केल्या.