गोंय पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक मांडटलें विधानसभेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पंचायत, बीडीओन 30 दिसांत बांदकाम परवानो दिलो ना जाल्यार परवानो दिल्ल्याचें गृहीत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पंचायतीन बांदकामाचो परवानो 30 दिसां भितर दिलो ना, जाल्यार बीडीओक परवानो दिवपाचे अधिकार दिवपाची दुरुस्ती पंचायत राज कायद्यांत जातली. तशेंच बीडीओन 30 दिसां भितर निर्णय घेतलो ना जाल्यार बांदकाम परवान्याक मान्यताय दिल्ल्याचे गृहीत धरतले. ह्या कलमाचो आस्पाव करपी पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक विधानसभेंत मांडटलें.
पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो पंचायत दुरुस्ती विधेयक मांडून ते संमत करतलें. पंचायत राज कायद्याच्या कलम 47, कलम 66 , कलम 68 आनी कलम 72 मदीं दुरुस्ती जातली. सरकारान दुरुस्ती विधेयक तयार करून ते मांडपाक मान्यताय दिल्या.
कलम 47च्या दुरुस्ती उपरांत वेपार, उद्देग, हॉटेल, रेस्टॉरण्ट, कॉफी हावस, बेकरी, लॉजींग, वसतीघर, धर्मशाळा, झेलाची निर्मिती हाका परवानो दिवपाचे अधिकार पंचायतींक मेळटले. पंचायतीक हे विशींचो थाराव घेवचो पडटलो. हॉटेल, उद्देग, बेकरी, धर्मशाळा हांचे दुरुस्तीक वा इमारतींत बदल करपाचो परवानो जारी करपाक मेळटलो.
तशेंच कलम 66 मदीं दुरुस्ती जातली. पंचायतीची लेखी मान्यताय नासतना कोणाकूच इमारतीचे बांदकाम वा दुरुस्ती करपाक मेळची ना. पंचायतीन बांदकामाचो परवानो 30 दिसां भितर दिलो ना, जाल्यार पंचायत सचिवांनी अर्ज गटविकास अधिकाऱ्या कडेन धाडचो. गटविकास अधिकाऱ्याक इमारत बांदकाम वा दुरुस्तीक नेमा प्रमाण परवानो दिवपाचो अधिकार आसा. 30 दिसां उपरांत अर्जदाराक लेगीत गटविकास अधिकाऱ्यां कडेन अपील करपाची मेकळीक आसा. गटविकास अधिकाऱ्यांनी अपीलाचेर 30 दिसांत निर्णय घेवचो पडटलो. गटविकास अधिकाऱ्यांनी 30 दिसांत निर्णय घेतलो ना, जाल्यार अर्जदाराक परवानो मेळ्ळो, अशें गृहीत धरतले. हाका लागून पंचायत वा गटविकास अधिकाऱ्यांनी अर्जाचेर 30 दिसांत निर्णय घेवप बंधनकारक जातले. नगरनियोजन खात्याच्या तंत्रीक परवान्या उपरांत अर्जदाराक काम सुरू करपाक मेळटले.

कायद्याच्या कलम 72 मदीं दुरुस्ती जातली
गटविकास अधिकाऱ्यांनी 30 दिसांत अर्जाचेर निर्णय घेतलो ना, जाल्यार परवानो दिल्ल्याचे गृहीत धरून बांदकाम करपाची मेकळीक अर्जदाराक आसतली. हे स्थितींत अर्जदारान 15 दिसां भितर पंचायत तशेंच गटविकास अधिकाऱ्यांक तशी सुचोवणी दिवची पडटली. हाचो आस्पाव कलम 72 मदीं दुरुस्तीत आसा.