गोंयांतल्या 128 तळयां कडेन सरकाराची आडनदर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

35 तळयांच्या देखभालीच्या कामांंक सुरवात

पणजी : सरकारान तळयांची देखभाल करपा सयत पुनरुज्जीवन करपाची मोहीम सुरू केल्ली आसली तरी गोंयांतल्या 128 तळयांची अवस्था बाबत आसा. सरकारान 35 तळयांचे दुरुस्ती सयत देखभालीचो वावर सुरू केला.

करमळी, बोंडवोल ह्यो तळयाे फामाद आसल्यो तरी ह्या तळयां कडेन लेगीत सरकाराचें दुर्लक्ष जाता.

विधानसभेंतल्या प्रस्नोत्तरांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. साश्ट म्हालांत सगल्यांत चड 39 दुर्लक्षीत तळयो आसात. हाचे फाटोफाट फोंंडें म्हालात 28, मुरगांवां 19, दिवचले 8, बार्देसांत 4, तिसवाडी म्हालांत 20 दुर्लक्षीत तळयो आसात. मुंंडवेल, मायमोळें, वाडें ह्या मुरगाव म्हालांतल्या तळयां कडेन लक्ष दिवप सरकाराक शक्य जावंक ना.

सत्पुरूश (बस्तोडें), हणजूण, महादेशी (रेवोडें), गणपती (माडेल), सुलाभाट (पिलार), मयें, सागराची तळी (नार्वें), कोळम (कारापूर), महादेव (मेणकुरें), सांतेरी (कुडणें), आंबेगाळ (पाळी), आजोबा (केरी), सांगिनी (आंबेली), रांतोळे (आंबेली), मोडवोळे (असोळणें), बाणावली, दुर्गा (चिंंचोणें), हेते (चिंंचोणें), कोलवा, मयतोळें (कुडटरी), नवदुर्गा (बोरी), पंचमे (खांडेपार), धोनशें (बांदोडें), कार्ले (केरी), विजयादुर्गा (केरी), दायगोडें (केरी), सांतोडें (केरी), कुळर्ण (सावयवेरें), तारीवाडाे (शिरोडें), चिकनागळ (शिरोडें), तरवळें (शिरोडें), नंदा (काकोडें), शेल्डें (कुडचडें), सासमोळें (वास्को) आनी मोने (खोतीगांव) ह्या तळयांची दुरुस्ती वा देखभाल सुरू जाल्या.