गोंंयच्या न्यायालयांनी 56082 खटले प्रलंंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटल्या वर्सा परस प्रलंंबीत खटल्यांंचो आंकडो देंवलाे

पणजी : जिल्हो, सत्र तशेंच पयलो वर्ग न्यायालय मेळून गोंंयच्या न्यायालयांनी 56 हजार 82 खटले प्रलंंबीत आसात. हातूंत खंंडपिठांतल्या खटल्यांंचो आस्पाव ना. लोकसभेंतले लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ती जाल्या. केंद्रीय कायदो मंंत्री किरण रिजीजू हांंणी लोकसभेंत ही लेखी जाप दिल्या.

2021 वर्सा गोंंयांतल्या प्रलंंबीत खटल्यांंचाे आकडो 59414 आशिल्लो. हाका लागून 2022 वर्सा प्रलंबीत खटल्यांंचो आंकडो लागीं लागीं 3 हजारांंनी उणो जाला. ही बरी गजाल म्हणपाक हरकत ना. 2020 वर्सा प्रलंंबीत खटल्यांंचो आंकडो 58967 आशिल्लो. 2020 वर्साचे तुळेंत 2021 वर्सा प्रलंबीत खटल्यांंचो आंकडो चड आसा. 2019 वर्सा प्रलंबीत खटल्यांंचो आंकडो 49049 आशिल्लो. हाचो अर्थ 2019 ते 2021 मेरेन प्रलंंबीत खटल्यांंचो आंकडो वाडत गेलो. 2022 वर्सा मात तो उणो जालो.

सगल्या राज्यांंनी प्रलंंबीत खटल्यांंचो आंकडो वाडत आसा. 2022 वर्सा देशांतल्या न्यायालयांनी 42826777 खटले प्रलंंबीत आसात. हातूंत खंंडपिठांतल्या खटल्यांंचो आस्पाव ना. देशांतल्या सगल्या खंंडपिठांनी मेळून 5351284 खटले प्रलंंबीत आसात. प्रलंंबीत खटले जाता तितले बेगीन निकालांत काडपा खातीर सरकारान जलद न्यायालयांंची स्थापणूक केल्या. ते भायर हेर उपाय येवजण्यो केल्यात.

1970 ते 1979 मेरेन फक्त

22 खटले प्रलंंबीत आशिल्ले

गोंंयच्या सत्र आनी पयलो वर्ग न्यायालयांत 1979 वर्सा फक्त 22 खटले प्रलंंबीत आशिल्ले. 1970 वर्सा फकत 1 खटलो प्रलंंबीत आशिल्लो. 1971 वर्सा 1, 1972 वर्सा 1, 1973 वर्सा 2, 1974 वर्सा 2, 1976 वर्सा 4, 1977 वर्सा 2, 1978 वर्सा 5 आनी 1979 वर्सा 4 खटले प्रलंंबीत आशिल्ले. हो आंकडो वट्ट 22 आसा.

पयलीं न्यायालयांत खटले दाखल करपाचे प्रमाण सामकें उणें आशिल्लें. हालींच्या वर्सांनी तें खूबशें वाडलांं.