गुळेली ग्रामसभेंत कळसा प्रकल्पाक विरोध

लोकांच्या प्रस्नांक जाप दितना सरपंच नितेश गावडे. कुशीक सचीव शिल्पा पिरणकार, उपसरपंच रत्नाकर कासकार आनी हेर पंच.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय न्हंये संबंदांत थाराव एकमतान मंजूर; एक दोन प्रस्ना वेळार तणावाचें वातावरण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः म्हादय न्हंये वयल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गुळेली ग्रामसभेंत खर विरोध केलो. ह्या प्रकल्पा आड मांडिल्लो थाराव सगळ्यांच्या मतान संमत केलो.

कल्पेश गांवकार हांणी म्हादय न्हंये संबंदांत लेखी थाराव मांडलो. ताचेर जाल्ले चर्चेंत शाम सांगोडकार आनी हेरांनी वांटो गेतलो. पियेवपाच्या उदका वांगडाच बागायतींक लेगीत कळसा भंडुरा प्रकल्पाक लागून व्हड लुकसाण जातलें. ताका लागून गुळेली पंचायतीचो ताका खर विरोध आशिल्ल्याचें थारावा वरवीं मांडलें. व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी ह्या थारावाक तेंको दिलो.

म्हादय आमची जीवनदायिनी. कर्नाटक सरकारान सुरू केल्ल्या ह्या कामाक आमी विरोध करपाक जाय. सत्तरी म्हालाची वळख म्हणल्यार म्हादय न्हंय. तीच जर ना जाली जाल्यार आमचेंय अस्तित्व उरचें ना, अशें शाम सांगोडकार हांणी सांगलें.

सत्तरीची लोकजीण कळसा भंडुरा प्रकल्पाक लागून विस्कळीत जातली. ह्या वाठारांतल्यो बागायती करपून वतल्यो, अशें कल्पेश गांवकार हांणी सांगलें.

कृष्णा नायक हांणी सांगलें, आमची जीवनदायिनी म्हादय जर उरली ना जाल्यार आमकां उदक खंयच्यान मेळटलें? हाचो विचार करून आमी प्रकल्पाक विरोध करप गरजेचें आसा. ह्या थारावाची प्रत थळाव्या आमदाराक लेगीत धाडची, अशी तांणी मागणी केली.

आपूण लोकां वांगडा आसा. आयज ग्रामसभेंत मांडिल्ल्या ह्या थारावाक आमी सगळें पंचायत मंडळ तेंको दिता, कारण म्हादय ही सत्तरीची जीवनदायिनी आसा, अशें सरपंच नितेश गावडे हांणी सांगलें.

ग्रामसभेंत कोयराचो विशय चड गाजलो. घराघरांतलो कोयर एकठांय करपाक कामगार मेळनात. ताका लागून कोयर एकठांय करपाक व्हड आडखळ निर्माण जाल्या, अशें सरपंच नितेश गावडे हांणी सांगलें. हाचेर उपाय म्हूण आतां कोयर एकठांय करपाचें कंत्राट थळाव्यांक दिलां, अशें तांणी सांगलें.

एकठांय केल्लो कोयर मुरमुणे वाठारांत दवरतात. थंयची स्थिती सामकी हाताभायर गेल्या, अशें शशिकांत सांवड्डेंकार हांणी पंचायतीचे नदरेक हाडून दिलें. थंय फकत सुको कोयर एकठांय करतात. थंय कोण भायलो मनीस कोयर बी हाडून उडयत, हे खातीर पंचायतीन आनी लोकांनीय नदर दवरची, अशें रोहिदास गांवकार हांणी सुचयलें.

गाडा मेळावली वाठारांत वचपा खातीर पक्को रस्तो करचो हे संबंदांतलो थाराव थंय रावपी राघोबा गावडे हांणी मांडिल्लो. त्या थारावाचेर दिनू नाणसीकार आनी चंद्रकांत नाणसीकार हांणी हरकत घेतिल्ल्यान वातावरण तंग जालें. के वटेन चंद्रकांत नाणसीकार आपली बाजू मांडपाचो यत्न करताले जाल्यार दुसरे वटेन गाडामळ वाठारांत रावपी लोक आपली बाजू मांडपाचो यत्न करताले. ह्या वेळार सरपंच नितेश गावडे हांणी हस्तक्षेप करून हें प्रकरण जमीन मालकीचें आशिल्ल्यान ताचेर ग्रामसभेंत चर्चा जावपाक शकना, अशें सांगलें. दोनूय वटांतल्या लोकांनी जे कितें दस्तावेज आसात ते तांणी सादर करचे, उपरांतूच त्या रस्त्याचेर चर्चा जावपाक शकता, अशें सांगलें.

महेश मळेकार आनी शशिकांत सांवड्डेंकार हांणी गुळेली पंचायतीचें आडावल्ल्या बांदकामाची म्हायती मागली. ताचेर जाप दितना सरपंच गावडे हांणी सांगलें, ह्या प्रकल्पाचो खर्च आतां वाडला. तो मंजूर जाले उपरांत बांदकाम हातांत घेतले.

ग्रामसभेक पुलीस संरक्षण दिवचें, ह्या थारावाचेर थळाव्या लोकांनी खर हरकत घेवन तो थाराव मंजूर जावचे पयलीं आडायलो. ग्रामसभेक पंचायत वाठारांतलेच लोक आशिल्ल्यान संरक्षणाचो प्रस्नूच येना, अशें चडशा लोकांचें मत जालें. ह्या वेळार प्रकरण हाताभायर वचपाक लागलें, तेन्ना सरपंचान मध्यस्थी करून पुलीस संरक्षणाची गरज नाशिल्ल्याचें सांगलें.

लोकांच्या प्रस्नांक सरपंच गावडे हांणी फावोश्यो जापो दिल्यो. ह्या वेळार उपसरपंच रत्नाकर कासकार, पंच सिद्धी गांवकार, अक्षिता गावडे, ज्योती गांवकर, प्रशांती मेळेकार, पंचायत सचीव पिरणकार, ग्रामसेवक हाजीर आशिल्ले.

महेश मेळेकार, शशिकांत सांवड्डेंकार, अनील गावडे, प्रेमानंद नायक, प्रदीप देसाय, राघोबा गावडे, संदीप देसाय, दशरथ गांवकार, प्रशांत मेळेकार, शंबा मेळेकार, आत्माराम देसाय, राजेंद्र गावडे, सुनील नायक, पांडुरंग गावडे हांणी चर्चेंत वांटो घेतलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेंत सरपंच नितेश गावडे हांणी येवकार दिलो. राष्ट्रगितान ग्रामसभेची सुरवात जाली. ह्या वेळार पंचायत सचीव शिल्पा पिरणकार हांणी फाटले ग्रामसभेचो अहवाल वाचलो. ते उपरांत आयिल्ल्या लेखी स्वरुपांतल्या थारावांचेर चर्चा केली.