खेळ हो काॅण्ट्रेक्टरांचो….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अग्रलेख

………………………………….

बांदकाम मंत्र्यान जें पावल उखल्लां, तें तळागाळांतल्या लोकांक, खास करून वाहनचालकांक आवडलां आसतलें. कारण काॅण्ट्रेक्टराचो जाता खेळ आनी गाडयेकारांचो वता जीव.

…………………………………

मनशाच्या आंगांतल्या शिरांक जितलें म्हत्व, तितलेंच वाठारांतल्या रस्त्यांक. रस्तो म्हणल्यार राज्याचे कुडीच्यो शिरोच. गांवांतल्यान कामा- धंद्याच्या जाग्यार वचपाक रस्ते आसात, वाहनां आसात म्हूण गांवांची, मनशांची उदरगत जाल्या. बऱ्या, वायट प्रसंगाक भायर सरचें पडलें, जाल्यार रस्तो कितलो म्हत्वाचो हें खेड्यांनी, दोंगराळ वाठारांनी रावप्याक सांगपाची गरज ना. लायट, उदका इतलेंच म्हत्व रस्त्यांक आसा. देखून गरज आसा थंय रस्तो बांदून दिवप ही संबंदीत राज्याच्या सरकाराची लागणूक. आमच्या गोंयांत तर खाची कोनशांनी रस्त्याचें जाळें उबारून आतां मेरेनच्या सरकारांनी बरी कामगिरी केल्या. पूण, 1980 च्या दशकांत गोंयांत उक्तेपणी भ्रश्टाचार सुरू जालो (अशें कांय राजकी जाणकारांचो दावो) तातूंत हे रस्ते बळी पडले. रस्त्याचीं दुरुस्ती, डांबरीकरण हो जोडपाचो धंदो जालो. कांय जाणांनी तर घराक भांगराचे नळे घाले. ही रस्तो कमिशनाची परंपरा बरींच वर्सां चालू आशिल्ली. कारण अदीं मदीं 20 टक्के, सुटकेस, धूव- भाव, सर्किट हावस…. अशीं उतरां आयकूंक येतालीं. हालींच्या वर्सांनी तसो व्हडलोसो बदल जावंक ना. पोरणो सोरो नवे बाटलेंत प्रकार चलता आसतलो. हें बंद करपाक सरकाराक बरोच घाम गळोवचो पडटलो. सध्याच्या बांदकाम मंत्र्यान हाची सुरवात केल्या. ती मुखार वता काय तितल्यारूच द एन्ड जाता, तें पळोवपाचें. 

राजधानी पणजेंतले रस्ते सारके डांबरी करूंक नात, असो थपको दवरून सी. ए. इब्राहीम ह्या काॅण्ट्रेक्टराचो परवानो दोन वर्सां खातीर निलंबीत केला. ते विशींचे निर्देश बांदकाम मंत्री काब्राल हांणी मुख्य सचिवांक दिल्ले. रस्त्यांचे स्थिती आड भाजपाचे एक पेजाद मंत्री बाबुश मोन्सेरात हांणी दोन दीस पयलीं आवाज काडिल्लो. तांच्या मतदारसंघांतले हे रस्ते म्हूण घडये ते तिडकल्ले आसतले. हाचे पयलीं तांणी बांदकाम खात्यांतल्या नोकर भरतीचेर हरकत घेतिल्ली. तेन्ना मंंत्री दीपक पाऊस्कार आसले. आतां तांचे शेजारी काब्राल आसात. कितेंय जावं, पूण बांदकाम मंत्र्यान जें पावल उखल्लां, तें तळागाळांतल्या लोकांक, खास करून वाहनचालकांक आवडलां आसतलें. कारण काॅण्ट्रेक्टराचो जाता खेळ आनी गाडयेकारांचो वता जीव. गोंयांत दर वर्सा रस्तो अपघातांत 300 + लोक मरतात. ताका कांय प्रमाणांत रस्त्याची स्थिती जापसालदार आसा, हें कोण न्हयकारचो ना. मंत्र्याक, इंजिनियरांक लागीं आशिल्ले काॅण्ट्रेक्टर मनाक येता तशे रस्ते तयार करतात, हें आतां लिपून उरूंक ना. कश्या कशेय काम केलें कांय रस्ते दरवर्सा परतून परतून डांबरी करचेच पडटात. सरकार टॅक्साच्या रुपांत जोडटा, तातूंतलें बरेंच डांबरीकरणाचेर ओतचें पडटा. 

दोन वर्सां परवानो निलंबीत केला. पूण हें निलंबन तीन म्हयन्यांनी काडचें नात मूं? आनी फक्त पणजेच्या रस्त्यां बाबतींत ताकतिकेन कारवाय कित्याक? राज्यांतल्या हेर रस्त्यांचे कितें? जांचे रस्ते वर्सुयभर तिगनात, तांकां सरळ काळे यादींत घालपाचें धाडस बांदकाम खात्याक जातलें? मोन्सेरात हांणी एक पत्रकार परिशद घेतली आनी सगले एक्शन मोडांत गेले. मात रस्त्यां विशीं फाटलीं 30-35 वर्सां गोंयकार आरड मारतात, तांचो उलो मात सरकार काना भायरो करता. दिसाळ्यांनी दर सप्तकांत उणेच एक पत्र, बातमी, लेख ह्या रस्तो विशयाचेर छापून येता. तरीय परिस्थिती मात्तूय सुदारूंक ना. 

काॅण्ट्रक्टर बाबत रस्ते कित्याक करतात, ताचे फाटलीं कारणांय सोदपाक जाय. कंत्राट मेळ्ळें काय पयशांचें वांटे घालचे पडटात. निमणे उरता तातूंतल्यान आपलो फायदो काडून तो रस्तो तयार करता. कांय जाणांच्या मतान कामाचे पयशे वेळार मेळनात. कोट्यांनी रुपयांची थकबाकी उरल्या खंय. रस्त्याक घालतात त्या डांबराचो दर्जोय बाबत आसता. हाॅटमिक्स करता तेन्ना खडी, डांबराचें प्रमाण योग्य नासता. पावसाक लागून रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यांत… प्रत्येकाचे वेगवेगळे अदमास. तरी निमणें रस्त्याची परिस्थिती जैसे थे. काॅण्ट्रॅक्ट दितना भ्रश्टाचार जाता, अशे लोक उलयतात. तांचो तो समज काय गैरसमज हें सिद्ध करपाक रस्तो विभाग सान्न मारून नितळ करपाक काब्राल हांणी मुखार सरचें…. आनी हाचे मुखार रस्तो फोंड मुक्त जावचो म्हूण फुडाराक घेवचो.