खडीचे बेकायदेशीर येरादारी आड रावण गांवांतल्या लोकांचो एकवोट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः  सत्तरी तालुक्यांतल्या केरी पंचायत वाठारांत रावण गांवांतल्यान व्हडा प्रमाणात खडीची बेकायदेशीर येरादारी चलता असो थंय रावपी लोकांची कागाळ आसा.  लोकांक ताका लागून सामको त्रास जाता देखून ती बेगोबेग बंद करपाची मागणी करपी निवेदन लोकांनी सत्तरीच्या उपजिल्होधिकाऱ्याक सादर केलां.
ही येरादारी  बंद केली ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी निवेदनांत लोकांनी दिल्या. खडीची येरादारी करपी ट्रक फास्ट चलोवप, तांकी परक चड खडी ट्रकांत भरप, वेळकाळ पळयनास्तना येरादारी करप, हाका लागून लोंकांक मेकळेपणान गांवांत फिरपाक लेगीत मेळना. केन्ना अपघात जातले हें सांगपाक जायना अशें लोकांचे म्हणणे आसा.
महाराष्ट्राच्या वाठारांतल्या ही खडी हाडपाचे काम चलता. गोंयांत खडीची येरादारी करपा खातीर सरकाराक टॅक्स फारीक करपाक जाय.  तो चुकोवपा खातीर चोर मार्गातल्यान ट्रक खडी घेवन रावण  गांवांत येतात. पोरूं गांवांतल्या लोकांनी ही येरादारी बंद केल्ली. आतां ती परत सुरू जाल्या. दिसपट्टे ट्रकांच्यो शेंकड्यांनी फेरयो जातात. केरी पंचायत मंडळान हाची दखल घेवन ही येरादारी बंद करपा खातीर पावलां घालचीं अशी लोकांची मागणी आसा.
पुलीस आनी येरादारी खात्यान हे खडी येरादारी कडेन लक्ष दिवंन ती जे कोण करतात तांचे आड कारवाय करची, ना जाल्यार आमकां आंदोलन करचें  पडटलें अशें थळाव्या लोकांनी सांगलां. कांय दिसांनी लोकांनी एक बसका आयोजीत केल्या. तो मेरेन येरादारी बंद केली ना जाल्यार फुडलो कृती कार्यावळ तयार करपाचें लोकांनी थारायलां.