कैद्यांचो दिसवडो दुपेटीन वाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोपा विमानतळ कायद्याचे दुरुस्तीक मंत्रीमंडळाची मान्यताय

पणजी : कोलवाळ सयत हेर बंदखणींनी दिसवड्याचेर काम करपी कैद्यांचो दिसवडो दुपेटीन वाडोवपाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळाची सोमारा बसका जाली. हे बसकेंत म्हत्वाचे निर्णय जाले.

कुशळ कैद्यांचो दिसवडो 80 रुपयां वेल्यान 150 रुपया जातलो. मध्यम कुशळ कैद्यांचो दिसवडो 60 रुपयां वेल्यान 130 रुपया जातलो. जाल्यार अकुशळ कैद्यांचो दिसवडो 50 रुपयां वेल्यान 108 रुपया जातलो. मंत्रीमंडळान दिसवडो दुपेटीन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या.

ते भायर मंत्रीमंडळान मोपा विमानतळ प्राधिकरण कायद्याचे दुरुस्तीक मान्यताय दिल्या. दुरुस्ती प्रमाण मुखेल सचीव तशेंच अर्थ सचिवांचो प्राधिकरणाचेर आस्पाव जातलो. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांक कर्मचारी घेवपाचे अधिकार मेळटले. ते भायर प्राधिकरणाचेर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करप शक्य जातलें.

कोवीड काळांत कोविडाक लागून मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक दोन लाख रुपयांचे अर्थीक मजत दिवपी येवजण सरकारान तयार केल्ली. केंद्रान अशा कुटुंबांक 50 हजारांची अर्थीक मजत दिवपी येवजण सुरू करचे पयलीं गोंय सरकारान दोन लाख रुपयांची येवजण जाहीर केल्ली. हाका लागून कोवीड काळांत गोंयान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाची देशभर चर्चा लेगीत जाल्ली. उपरांत सरकारान हे येवजणे खाला खूबशा कुटुंबांक मजतीचो हात दिला. पूण सद्या कोवीड नियंत्रणांत आशिल्ल्यान हाचे मुखार ही येवजण बंद करपाचो निर्णय मंत्रीमंडळान घेतला.

जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम कायद्यांत दुरुस्ती

केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या घरां संदर्भांतली येवजण चालीक लावपा खातीर आनी ताचो चडांत चड नागरिकांक लाव मेळोवन दिवपा खातीर कलम 8 त दुरुस्ती करपाचो निर्णय मंत्रीमंडळान घेतला. तशेंच जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम कायद्यांत दुरुस्ती करून उणें, मध्यम उत्पन्न गटांतल्या नागरिकांक घरां बांदपाक सूट दिल्या.