केरी दर्यादेगेर आधुनीक राखणे वणत

केरी दर्यादेगेची राखणे वणत बांदपाच्या कामाच्या नांवतकट्याचें अनावरण करतना मंत्री सुभाष शिरोडकार. कुशीक आमदार जीत आरोलकार, सरपंच सुलक्षा तळकार आनी हेर. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुभाष शिरोडकारः 18 कोटी खर्चाचे 366 मिटर लांबायेचे राखणे वणटीचें काम सुरू

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पावसाळ्यांत वा सुनामी आयले उपरांत दर्यादेगेची धूप जाता. ह्या सगळ्या प्रकाराक राखण दिवचे खातीर केरी दर्यादेगेक आधुनीक पद्दतीन राखणे वणत बांदतले, अशें शिंपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें.

30 जानेवारीक सुमार 18 कोटी रुपया खर्च करून केरी दर्यादेग वाठारांत राखणे वणत बांदपाच्या कामाक सुरवात करून दिवपाचे कार्यावळींत मंत्री शिरोडकार उलयताले.

ह्या वेळार थळावे आमदार जीत आरोलकार, थळावी सरपंच सुलक्षा तळकार, उपसरपंच प्रशांत नार्वेकार, पंच जुझे गुदिन्हो, दर्शना नायक, पिटर फर्नांडीस, अजय गाड, धरती नागेजी, आजोबी देवस्थानाचे पुरयत सुरेश तळकार, कंत्राटदार दिनकर साळुंखे, अधिकारी नाझारेथ वाझ आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

केरी दर्यादेगेक राखण दिवचे खातीर सरकार बांदील आसाच, तरी लेगीत लोकांचोय योग्य आदार जाय. जे तरेन मनीस दर्याचेर अतिक्रमण करता, तेच तरेन केन्ना केन्ना दर्या लेगीत दर्यादेगेर अतिक्रमण करून दर्यादेगेची धूप करता. ह्या सगळ्याची जापसालदारकी घेवन लोकांनी दर्यादेगेक राखण दिवपाची गरज आसा.

पर्यटन मोसमांत हे दर्यादेगेर व्हड संख्येन पर्यटक येतात. ते खातीर दर्यादेग वाठारांतल्या रस्त्यांचें रुंदीकरण गरजेचें आसा. थळावे आमदार जीत आरोलकार हांणी सेगीत फाटपुरवण केल्ल्यान हे राखणे वणटीच्या कामाक आयज सुरवात जाता, अशें मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें.

केरी दर्यादेग वाठाराक राखण दिवपा वांगडाच पर्यटन वेवसायाक संद दिवचे खातीर जे थळावे वेवसायीक आसात, तांच्यो समस्या पयस करून ही राखणे वणत बांदतले. जे तरेन मनीस दर्यादेग वाठारांत अतिक्रमणां करता तेच तरेन तो न्हंयेंत, दर्यांत मातयेचो भराव घालून अतिक्रमण करता. आनी जेन्ना दर्या अतिक्रमण करून दर्यादेगेर येता तेन्ना मनीस तें अतिक्रमण आडावपाक शकना. ताका लागून सैमाचो विध्वंस जातलो, अशीं कसलींच कामां करचीं न्हय, असो उलो मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी मारलो.

आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें, शिंपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या यत्नांक लागून वट्ट 366 मिटर लांबायेचे राखणे वणटीचें काम सुमार 18 कोटी रुपया खर्च करून करतले. ह्या वाठारांत जे शॅक वेवसायीक आसात, थळावे वेवसायीक आसात तांकां विस्वासांत घेवन ही राखणे वणत बांदतात. ते भायर राखणे वणटी लागसार ल्हान ल्हान बागो तयार करतले. तातूंत ज्येश्ठ नागरिकांक बसपा खातीर वेवस्थीत बाकडे घालतले, भुरग्यांक खेळपा खातीर स्वतंत्र बाग आनी साहित्य उपक्रम तशेंच सर्वसादारण बागूय तयार करतले.

सरपंच सुलक्षा तळकार हांणी सांगलें, शिंपणावळ विभागा वतीन जे तरेन राखणे वणत बांदतात, तेच तरेन ह्या दर्यादेग वाठारांत जे थळावे वेवसायीक पर्यटन मोसमांत ल्हान- व्हड वेवसाय करतात तांकांय सरकारान वेळावेळार आदार करचो. तांकां विस्वासांत घेवनूच हें काम करचे, अशीय सुचोवणी तांणी केली. सुरज नायक हांणी उपकार मानले.

सुरूच्या झांडांकूय राखण मेळची

केरी तेरेखोल पंचायत वाठारांतले केरी फेरी धक्क ते आजोबा देवळा मेरेन देड किलोमिटर लांबायेचे राखणे वणटीचेर आतां मेरेन 30 कोटी रुपया खर्च केल्यात. दर पावसाळ्यांत राखणे वणत कोसळटा आनी ताचे दुरुस्ती खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करतात. तरी लेगीत राखणे वणटीचे फातर कोसळून दर्यादेगेर पडटात. ताका लागून दर्यादेग विद्रूप दिसता आनी पर्यटकांक लेगीत  मेकळ्यापणान दर्यादेगेर भोंवपाक मेळना. दर्यादेगेर आशिल्ल्या सुरूच्या झाडांक राखणे वणटीक लागून राखण मेळटा हें जरी खरें आसलें, तरीय पावसाळ्यांत कितलीशींच सुरूचीं झाडां कोसळून पडटात. तांचे राखणे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा.