कुचेली कोमुनिदादीन चार बेकायदो घरां मोडलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अजून 40 घरांचेर जातली कारवाय

म्हापशें: कुचेली कोमुनिदाद सुवातेंत बेकायदो बांदिल्लीं चार घरां कोमुनिदाद समितीन कारवाय करून मातयेभरवण केलीं. बेकायदो बांदिल्ल्या सुमार 40 घरांचेर कोमुनिदादी कडल्यान कारवाय जातली.

बिरेस्तारा दनपारां कोमुनिदादी कडल्यान ही कारवाय हातांत घेतली. ह्या पिडितांच्या म्हणण्या प्रमाण कोमुनिदादीन आमकां कसलीच पुर्वकल्पना दिली ना आनी घरां मोडलीं. ताका लागून आमी बेघर जाल्ल्याचो दावो तांणी केलो.

कोमुनिदादीक आमी शुल्क दितात अशें आसून लेगीत कसलीच सुचोवणी दिनासतना बांदकामां मोडून उडोवपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायली. सद्या कोमुनिदाद समितींत बदल जाल्ल्यान नव्या पदाधिकाऱ्यांनी कारवाय केली असो आरोप तांणी केलो.

हे विशीं कुचेली कोमुनिदादीचे अध्यक्ष मायकल कारास्कोन म्हणलें, कोमुनिदादीचे सुवातेंत बेकायदो बांदिल्लीं घरां आमी मोडून उडयलीं. कायदेशीर सोपस्कार पुराय करून घरां बांदूंक जाय. पूण तशें करिनासतना भायले भायर बेकायदो बांदकाम सुरू आशिल्लें. संबंदितांक बांदकाम थांबोवपाचो आदेश दिल्लो. तरी लेगीत तांणी काम सुरूच दवरिल्लें. ताका लागून ही कारवाय केली. हातूंतलीं तीन घरांचें बांदकाम सुरू आशिल्लें, जाल्यार एका घरांत लोक रावताले.

ह्या अतिक्रमणाचेर कारवाय करतना नोटीस दिवपाची गरज ना. स्थलांतरीत कोमुनिदादीचे मालमत्तेचेर बेकायदो अतिक्रमण करतात. हाचेर थळावे लोक कारवाय करिनाशिल्ले खातीर कोमुनिदादीक दोश दितात. ताका लागून आमी कारवाय केली अशें कारास्कोन स्पश्ट केलें.