काणकोणांत पावसाचो सांवार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोण तालुक्यांत मंगळारा पावसान सांवार केलो. सांजे चार मेरेन पुराय तालुक्यांत सुमार 4 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. काणकोणच्या चापोली धरण उदकान भरलां जाल्यार सगल्या न्हंयांक हुंवार आयल्यात. गुळे हांगा राष्ट्रीय म्हामार्ग 66 कडेन एक ल्हान पालसाण कोसळ्ळी.
चावडी आनी हेर वाठारांनी रस्त्यार उदक साठवाचें पावसांत आतां नित्याचेंच जावपाक लागला. आंबेघाटांत रस्यार झाड पडल्ल्यान गांवडोंगरी- नेत्रावळी येरादीर मंगळाराक बंद पडली. साळेरी, गालजीबाग आनी तळपण न्हंयाक व्हडले हुंवार आयल्यात.
उंटगाराच्या पावसाक लागून तालुक्यांतल्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान बियाणे कुसून वचपाची भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. दोंगोर वाठारांत लायिल्ल्या मिरसांग झाडांक हो पावस बरो अशें कांय शेतकारांनी सांगलें.