कांसावले रेमेद सायबिणीचें फेस्त व्हड दबाज्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव: 300 वर्सांची परंपरा सांगपी कांसावलेच्या दोंगर माथ्यार रेमेद सायबिणीचे फेस्त काल (शुक्रारा) व्हड उमेदीन मनयलें. दर वर्सा जानेवारी म्हयन्याच्या 6 तारखेक हें फेस्त मनयतात. फक्त अर्द्या दिसाच्या ह्या फेस्ताक व्हड संख्येन भावीक हाजीर रावतात.

कांसावलेच्या मुर्डी गांवांतल्या दोंगर माथ्यार निर्जनथळार अवर लेडी ऑफ रेमेडियोसाचे सुंदर अशें कपेल आसा. हें कपेल रेमेद सायबिणीचें स्थान म्हूण प्रसिद्ध आसा. ह्या फेस्ताचें मुखेल आकर्शण म्हणल्यार थ्री किंग्स मास्टर्स. हे मास्टर्स म्हणल्यार तीन किशोर पिरायेचे तरणाटे भुरगे राजकुमाराच्या भेसांत घोड्यार बसून प्रार्थनेक हाजीर रावतात. हो मान फक्त कांसावली, कुएली तशेंच आरोसी गांवांतले मूळ गांवकार कुळांतल्या भुरग्यांकूच मेळटा. तांकां ‘रे’ अशेंय म्हणटात ह्या थ्री किंग्साचें दर्शन घेवपा खातीर गर्दी करतात.

ह्या कपेला कडेन वचपा खातीर पक्को रस्तो आसा. पूण हे थ्री किंग्स दोंगराच्या परंपरीक वाटेंतल्यानूच कपेला कडेन येतात. हे वेगळे परपंपरेक लागून ह्या फेस्ताक थ्री किंग्साचे फेस्त म्हूण पळयतात. हे आगळे वेगळे परंपरे विशीं खूबश्यो आख्यायिका गांवांतल्या जाणटेल्यां कडल्यान आयकूंक मेळटात. कांय जाणांच्या मतान हे राजकुमार देवाचे दूत आसून सूख आनी शांतीचे प्रतीक आसात. फेस्ताचे हे वेगळे परंपरेक लागून ख्रिस्ती भावां मेरेन ह्या फेस्ताची नामना पावल्या.

क्रिस्तांव भावां प्रमाणूच हांगासरल्या हिंदू भावांची लेगीत रेमेद सायबिणीचेर श्रद्धा आसा. ताका लागून मुर्डी आनी आशिकुशीच्या गांवांतले हिंदू भाविकूय ह्या फेस्ताक व्हड संख्येन हाजीर रावतात. फेस्ता निमतान दरेकाच्या घरांत गोड पदार्थ करपाची प्रथा फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयल्या. फांतोडेर पांच ते दनपार मेरेन विशिश्ट वेळांतूच हें फेस्त मनयतात. फाटले णव दीस नोव्हेना निमतान ह्या निर्जनथळार जी भाविकांची गर्दी आशिल्ली ती दनपार मेरेन सोंपिल्ली.

मजगतीं, फांतोडेर 4 वरांचेर पयली प्रार्थना सभा जाले उपरांत दनपारां 1 वरांचेर प्रार्थना सभा चालूच आशिल्ली. सांजवेळच्या सत्रांत चार वरांचेर सुरू जाल्ली प्रार्थना 5 वरांचेर सोंपली. ह्या फेस्ता खातीर मुरगांव म्हाला बरोबरूच गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यानूय व्हड संख्येन क्रिस्तांव आनी हिंदू भावीक तशेंच विदेशी नागरीक लेगीत व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले.

पुर्तुगेज राजवटींत कांसावले कांसावली रायाच्या दोंगरार 1722 वर्सा रेमेद सायबिणीच्या कपेलाची स्थापणूक केल्ली. तेन्ना सावन हांगा रेमेद सायबिणीचे फेस्त मनयतात. तशेंच ज्या घरांतलो तरणाटो किंग जाता ताका ह्या फेस्ताक व्हड मान आसता. सांजवेळा 5 वरांचेर निमाणी प्रार्थना सोंपली की ह्या कपेला कडेन कोणूच रावनात अशी हांगासरली प्रथा आयज मेरेन चालूच आसा. ताका लागून फेरिकारांनी लेगीत आपलीं दुकानां बंद केलीं. ह्या वर्सा एपिफनीची मेजवानी मानक कार्यपद्दतींक पाळो दिवन फेस्त मनयलें. 6 जानेवारी हो विशेश दीस आसा, थंय एपिफनीची मेजवानी मनयतात. जाका थ्री किंग्स फेस्त म्हूण वळखतात. ही मेजवानी दक्षीण गोंयांतल्या चांदोर आनी उत्तरे कडल्या रेईश मागूश आनी कांसावली ह्या गांवांनी व्हड भक्तिभावान आनी धर्मीक उत्साहान मनयतात. पुर्वे कडल्या ह्या ज्ञानी लोकांनी येशू ख्रिस्ताच्या जल्माची घोशणा करपी मार्गदर्शक तत्वांचें अनुकरण केलें. कांसावली लोकां खातीर एक विशेश परब आशिल्ल्याचें भावीक सिरील फर्नांडीस हांणी सांगलें.