कळसा-भांडुरा उदकाचो वापर फक्त पियेवपा खातीरः डीपीआरांत उल्लेख

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदकाचो वापर हुबळी, धारवाड, कुंडगळ लोकांची तान भागोवपाक

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : हुबळी, धारवाड, कुंडगळच्या लोकांची पियेवपाच्या उदकाची तान भागोवपा खातीर कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो प्रस्ताव आसा. 2051 मेरेन हुबळी – धारवाडची लोकसंख्या 33.41 लाख जातली. ह्या लोकसंख्ये प्रमाण तांची तान भागोवपा खातीर कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो प्रस्ताव आशिल्याचे कर्नाटकान प्रकल्प आराखड्यांत नमूद केलां.
म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटकान कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो प्रस्ताव तयार केला. प्रकल्पाच्या आराखड्याक केंद्रान मान्यताय दिल्या. प्रकल्प आराखड्याची (डीपीआर) प्रत गोंय सरकाराक उपलब्ध जावंक नासली तरी संकेतथळा वयल्यान ती उपलब्ध जाल्या.
कळसा आनी भांडुरा हे प्रकल्प हुबळी – धारवाड, कुंडगळ शारांतल्या लोकांक पियेवपाचें उदक उपलब्ध करपा खातीर आसा. हुबळी – धारवाडची सध्याची लोकसंख्या 10 लाख आसा. 2051 मेरेन हुबळी – धारवाडची लोकसंख्या 33.41 लाख जातली. ह्या लोकसंख्येक 8.69 टीएमसी उदक लागतलें. ते खातीर कळसा प्रकल्पांतल्यान 1.72 टीएमसी जाल्यार भांडुरा प्रकल्पांतल्यान 2.18 टीएमसी उदक हुबळी – धारवाडाक दिवपाचो प्रस्ताव आसा.
हे उदक लोकांक पियेवपा खातीर आसा, शेती बागायती खातीर उदक जाय असो उल्लेख डीपीआरांत ना. कर्नाटकाच्या प्रदुशण नियंत्रण मंडळान प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. राना खात्याच्या परवान्या खातीर केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालया कडेन कर्नाटक सरकारान अर्ज केला. डीपीआरांत हाचो उल्लेख आसा.
2051त हुबळी – धारवाड खातीर 7.70 टीएमसी उदकाची गरज लागतली. लागसारच्या गांवांक 0.22 टीएमसी, कुंडगळ शाराक 0.08 टीएमसी जाल्यार गोरवां खातीर (लीव्हस्टोक) 0.69 टीएमसी उदकाची गरज लागतली. 2051 वर्सा वट्ट 8.69 टीएमसी उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा – भांडुरा प्रकल्पाचो प्रस्ताव आसा.
भांडुरा प्रकल्पा खातीर 791.50 कोटी रुपया खर्चाचो प्रस्ताव आसा.

लवादाच्या आदेशाक लागून आराखड्यांत बदल
म्हादय लवादान कळसा प्रकल्पा खातीर 1.72 टीएमसी जाल्यार भांडुरा प्रकल्पा खातीर 2.18 टीएमसी उदक वापरपाची मेकळीक दिल्या. कर्नाटकान चड उदकाची मागणी केल्ली. मागणे प्रमाण उदकाचो वांटो मेळूंक ना. उदक उणें मेळिल्ल्यान पयलींच्या आराखड्यांत मात्सो बदल करचो पडलो.
33 हेक्टर जाग्यांत झाडांची लागवड
कळसा प्रकल्पाचो 4.860 हेक्टर जागो रान वाठारांत येता. जाल्यार भांडुरा प्रकल्पा खातीर 16.27 हेक्टर जागो रान वाठारांत येता. प्रकल्पा खातीर झाडां कातरचीं पडटलीं. हाची भरपाय म्हूण 33.0507 हेक्टर जागेत झाडांची लागवड करतले. हाचे खातीर 15451 लाख रुपयांची तजवीज केल्या.