कळंगुटे दर्यांत बुडपी 8 जाणांक दृश्टी जीव रक्षकांनी वाटायले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः दृश्टीच्या जीव रक्षकांची फाटल्या दोन दिसांत कळंगुटे दर्यांत बुडपी 8 दादल्यांक वाटायले. वादळी वाऱ्याक लागून दर्या सध्या खवळल्लो आशिल्ल्यान लोकांनी चड करून पर्यटकांनी दर्यांत न्हांवपाक देंवचें न्हय असो सल्लो दृश्ठी मरीन हे सरकारान नियुक्त केल्ले वेवसायकीक लायफगार्ड एजन्सीन दिला. राज्यांतल्या सगल्या दर्या देगांनी सध्या तांबड्या रंगाचे बावटे लायल्यात. फाटल्या सप्तकांत वेगवेगळ्या दर्या देगांनी दृश्टी जीव रक्षकांनी 20 जाणांक उदकांत बुडटना वाटायले.