एफसी गोवा प्ले ऑफाचे सर्तींतल्यान भायर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) बंगळुरू एफसीन सेगीत आठव्या जैताची नोंद केली. पयर जमशेदपूर एफसी आड जाल्ले मॅचींत ओडिशा एफसीक हार घेवची पडिल्ली. ताका लागून एफसी गोवाची प्ले ऑफांत पावपाची आस्त जिवी आशिल्ली. पूण, काल बंगळुरू एफसीन घरच्या मैदानाचेर खेळटना एफसी गोवाक 3-1 अशा गोल फरकांनी हारयलो. हे हारीक लागून एफसी गोवाचें प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपाची आस्त सोंपली. एफसी गोवा हारिल्ल्यान ओडिशा एफसीची पयल्या सतली सुवात निश्चीत जाली आनी तो प्ले ऑफाक पात्र थारलो.

बंगळुरू एफसी वतीन शिवा नारायणान दोन गोल केले, जाल्यार पाब्लो परेजान एक गोल केलो.

बंगळुरून मॅचीक झणझणीत सुरवात केली. रोशन नाओरेमच्या क्रॉसाचेर सव्या मिनटाक शिवा नारायणान गोल करून बंगळुरूक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. हे मॅची आदीं दोनूय पंगडां मदीं 12 मॅची जाल्यात. हातूंतलो स मॅची बंगळुरून जिखल्यात, जाल्यार एफसी गोवाक फकत तीन मॅची जिखपाक येस आयलां. पूण, कालचे मॅचींंत एफसी गोवा कडल्यान खूब आस्त आशिल्ली. पूण, ताका बरें प्रदर्शन करपाक जमूंक ना. दुसरे वटेन बंगळुरू एफसीन आयएसएल्याच्या अंदूंच्या हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यांत जबरदस्त प्रदर्शन करतना सेगीत सात जैतां जोडिल्ल्यान, एफसी गोवा खातीर ही लडत सोंपी आसची ना हें आदींच अपेक्षीत आशिल्लें.

बंगळुरू एफसीन सातत्यान आक्रमण करतना दिसलो आनी त्या वेळार ताणें बचाव लेगीत भक्कम दवरलो.

एफसी गोवाचो गोलकीपर धीरज मोईरांगथेमान 14व्या मिनटाक उत्कृश्ट बचाव केलो. पयल्या 30 मिनटांच्या खेळांत एफसी गोवान बॉलाचेर सगल्यांत चड वगत ताबो दवरिल्लो. पूण, बंगळुरून तांकां गोल करपाची संद निर्माण करून दिवंक ना. पूण, नोआ सदौईन बंगळुरूची बचाव वणत भेदली आनी इकर गौरोत्क्सेनान 33व्या मिनटाक बरोबरीचो गोल केलो. ते उपरांत बंगळुरू वतीन प्रतीहल्ले सुरू जाले आनी 36व्या मिनटाक तो परतून आघाडी घेवपाक लागसार पावलो. गोलकीपर धीरजान तो गोल आडायलो. 42व्या मिनटाक बंगळुरूच्या रॉय कृष्णान परतून एफसी गोवाच्या डिफॅण्डरांचेर चेपण हाडलें.

पयल्या अर्दांत दोनूय पंगड 1-1 अशे बरोबरींत आशिल्ले. एफसी गोवाक तिनांतलो फकत एकूच ऑन टार्गेट यत्नांत गोल करपाक जमलो.

मध्यांतरा उपरांत एफसी गोवाच्या ब्रॅण्डीन फर्नांडीसान केल्लो ऑन टार्गेट यत्न बंगळुरूचो गोलकीपर गुरप्रीत संधून आडायलो. बंगळुरूच्या डिफॅण्डरांनी लेगीत कसलोच धोको घेनासतना एफसी गोवाच्या स्ट्रायकरांक गोलपोस्टा पसून पयसूच दवरले.

अंदूंच्या हंगामांत बंगळुरू एफसीचो बचाव हेर पंगडा परस सरस थारला. 55व्या मिनटाक रॉय कृष्णाचो यत्न गोलपोस्टाच्या लागच्यान गेलो.

मुखेली सुनील छेत्रीक मॅचींत पयलीं यॅल्लो कार्ड मेळिल्ल्यान 57व्या मिनटाक ताचे सुवातेर बदली खेळगडो मैदानांत देंवयलो. 69व्या मिनटाक बंगळुरून परतून एक बरो यत्न केलो.

करात वा मरात लडतींत आघाडी मेळना म्हणून एफसी गोवाच्या खेळगड्यांच्या चेऱ्याचेर निर्शेणी स्पश्टपणान दिसताली.

बंगळुरू एफसीन 76व्या मिनटाक दुसरें आक्रमण जालें. सुरेश वांगजामाचो यत्न धीरजान आडायलो. पूण, बॉल हातांत दवरपाक शकलो ना आनी हाचो फायदो घेत शिवान गोल करून बंगळुरूचो स्कोर 2-1 असो केलो.

आतां प्ले ऑफांत सुवात मेळोवपा खातीर 14 मिनटांच्या खेळांत दोन करपाचें खर आव्हान एफसी गोवा मुखार आशिल्लें. पूण, 81व्या मिनटाक बंगळुरूच्या स्ट्रायकरांक एफसी गोवाच्या डिफॅण्डरांनी मेकळें रान दिलें. पाब्लो परेजान उत्कृश्ट गोल करून ही आघाडी 3-1 अशी केली आनी एफसी गोवाचें सपन भंगलें.