एन. बी. टी. चीं पुस्तकां अणकारप्यांक सुचवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: एन. बी. टी.चीं अणकारीत पुस्तकां धाडपाची विनवणी कोवीड-19 म्हामारीच्या काळांत 2020 आनी 2021 वर्सा दिल्लीच्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नॅशनल बूक ट्रस्ट, एन.बी.टी.) हे संस्थेन गोंयांतल्या कांय अनुवादकांक एन. बी. टी. चीं इंग्लीश/हिंदी/मराठींतलीं कांय पुस्तकां अणकारपा खातीर दिल्लीं. ज्या अणकारप्यांनी हीं पुस्तकां अणकारीत केल्यांत तांणी अणकारीत पुस्तकाची सॉफ्ट-कॉपी तशेंच तिचें मूळ नांव आनी मूळ भास, अणकारप्याचें नांव आनी नामो हे माहिती सयत डॉ. भूषण भावे (bhushanbhavegoagmail.com) हे ई-मेलीचेर वा 9421060780 ह्या वॉटसअ‍ॅपाचेर धाडून दिवचीं, अशी विनवणी आसा. हालींच दोनापावल हांगा जाल्ल्या एन. बी. टी. चे अणकार कार्यशाळेंत, ह्यान पयलीं अणकारीत केल्ल्या पुस्तकांचेर मुखा वयली प्रक्रिया करपाचो निर्णय जालो. सगल्या अणकारप्यां कडल्यान अणकारीत पुस्तकां विशींची वयली म्हायती येतकीच, त्या पुस्तकांचें एन. बी. टी. न नेमिल्ल्या जाणकारां कडल्यान परिक्षण जातलें आनी अणकारप्यांक मानधन दिवपाची तजवीज जातली. मुखार एन.बी.टी. हीं अणकारीत पुस्तकां उजवाडावपाक हाडपाचो निर्णय घेतली. संबंदीत अणकारप्यांनी हाची नोंद घेवन 30 मे, 2022 मेरेन आपणें अणकारिल्ल्या पुस्तकाच्यो सॉफ्ट कॉपी धाडच्यो. चड म्हायती खातीर डॉ. भावे हांचे लागीं 9673123355 क्रमांकाचेर संपर्क करचो.