एअरटायट जेवण विकतें घेवचे पयलीं…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जेन्ना आमी खंयचेंय पॅक केल्लें जेवण घेतात तेन्ना आमी पयलीं लेबल वाचतात. तातूंत खंयचे घटक वापरतात आनी भलायकेचे नदरेन कितलें निरोगी आसा तें पळोवन आमी चड करून विकतें घेतात. पूण पॅकेजीच्या लेबलाचेर कितें बरयलां तें स्पश्ट कळना. केन्ना केन्नाय तातूंत नेमके कितें वापरतात तें दिसना. काळजाक निरोगी, सैमीक वा उणी चरबी आशिल्ल्या विशींचे दावे सदांच खरे आसतात अशें ना. तुमी लेबल वाचून जेवण विकतें घेतात जाल्यार ताचे कडेन संबंदीत गरजेची म्हायती आसप गरजेची.
‘एफएसएसएआय’ म्हळ्यार भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण घटकांची वळेरी वजनाच्या आदारान केल्या. सगळ्यांत चड वजन आशिल्लो घटक घटकांच्या वळेरेंत पयलो आसता. देखीक- गंवाच्या पिठाचीं बिस्कुटां. तातूंत गंवाचें पीठ चड आसल्यार तो वळेरेंत पयल्या क्रमांकाचेर येतलो. उपरांत दुसरे सुवातेर सगळ्यांत चड वापरांत आशिल्लो घटक म्हळ्यार साकर वा दूद आनी उण्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या घटकाक निमाणें नांव दितात. देखून तुमी ती विकत घेतात ती वस्तू कितले मेरेन उपेगी पडटा तें तुमकां समजता.
पोशक तत्वां गंवाचें पीठ, तपकिरी तांदळाचें सरबत आनी पाम तेल जायत्या पॅकेटांचेर खूब पोशक अशें बरयल्लें आसता. पूण गंवाच्या पिठाचो अर्थ मैदा असोय जावं येता. ताचे बदला पुराय गंवाचें पिठ बरयल्लें जाल्यारूच तातूंत गंव वापरला. तेच प्रमाण पाम तेल वनस्पतीं पसून तयार करतात, पूण ती चरबी आसता, जी बरी न्हय. जायते फावटीं पॅकेजींत शून्य ट्रान्सफॅट, उणें सोडियम आनी चड फायबर अशें बरयल्लें आसता, जें खरें अशें न्हय. फकत खाणाच्या वळेरेंतलें पोशण पळोवन सामान घेवप बरे.
पर्यायी उतरांचो वापर…
वळेरेंतल्या आशयाकय वेगळें नांव आसूं येता. चड साकर म्हळ्यार मक्याचो सरबत, म्होंव, तपकिरी तांदळाचो सरबत सारकिले शब्द आसूं येतात. ग्लुकोज, माल्टोज आदी कांय उतरांच्या शेवटाक ‘ओएसई’ वापरतात. मीठा खातीर बेकिंग सोडा, मोनोसोडियम, ब्राइन आनी सोडियम बेंझोएट. चरबी खातीर लार्ड, आंशिक हायड्रोजनयुक्त, हायड्रोजनयुक्त तेल टॅलो आनी शॉर्टनिंग आसतलें. अन्न रंगा खातीर वेगवेगळी संहिता आसा, जशे की तपकिरी रंगाखातीर E150. पूण स्टॅव्हियोल ग्लायकोसाइड सारकिले कांय घटक निरोगी आसूं शकतात. घटकांची ल्हान वळेरी रसायनांचो वापर करिनाशिल्ल्या खाणांचो घटकांची ल्हान वळेरी आसता. तशेंच त्यो समजून घेवप आनी योग्य अॅक्सेसरीज वेंचप सोंपें जाता. देखून आतां सावन पॅकेज केल्लें अन्न विकतें घेतना ताचे वयली एक्स्पायरी डेट
तपासात, त्या- त्या जेवणांतल्यो घटक आनी हेर म्हत्वाच्यो गजाली तपासात.