उंडीर, कुर्टी उबारतले घाणयारें उदक प्रकल्प

ढवळे आयोजीत केल्ले कार्यावळीचें उक्तावण करतना मंत्री निलेश काब्राल. कुशीक मंत्री सुदिन ढवळीकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निलेश काब्रालः कवळेंच्या प्रकल्पाचें 23 फेब्रुवारीक उक्तावण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: कवळें भशेनूच उंडीर आनी कुर्टी वाठारांत घाणयारें उदक प्रकल्प उबारपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ली. फुडारांत व्हाळ अदीक प्रदुशीत जावपा आशिल्ल्यान ते आदीं लोकांक घाणायरें उदकाचो प्रकल्प उबारून दिवपाचो यत्न चल्ला. प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकां कडेन चर्चाय जाल्या. वर्सभरांत दोनूय प्रकल्प उबारपाचे यत्न करतले, अशें आस्वासन बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिलां.

ढवळी आनी सांताक्रूज- फोंडें वाठारांतल्या घरांक घाणयाऱ्या उदकाच्या प्रकल्पाचें कनेक्शन दिवपाच्या कामाक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं सुरवात जाली. ढवळे जाल्ले कार्यावळींत वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार, सरपंच मनुजा नायक, जिल्हो पंचायत वांगडी गणपत नायक, शांतादुर्गा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष कुमार सरज्योतिषी, आदले सरपंच राजेश कवळेंकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सांताक्रूज वाठारांत आयोजीत केल्ले कार्यावळीक कृशी मंत्री रवी नायक, नगरसेवक विश्वनाथ दळवीस चंद्रकला नायक, आनंद नायक, आदले सरपंच दादी नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

कवळ्यां उबारिल्ल्या घाणयारें उदक प्रकल्पाचें उक्तावण 23 फेब्रुवारीक जातलें. ह्या प्रकल्पाचो लाव सुमार 20 हजार घरांक जातलो. लोकांनी घाणयारें उदक प्रकल्पाचें कनेक्शन घेवन व्हाळ प्रदुशीत जावपा पसून आडावपाक आदार करचो, अशें मंत्री काब्राल हांणी मागलें.

घाणयारें उदक प्रकल्पाचें कनेक्शन दिले उपरांत रोखडेंच रस्त्याचेर हॉटमिक्स डांबर घालतले. फाटल्या कांय वर्सां सावन वाठारांतल्या रस्त्या वयल्या फोंडकुलांचो त्रास लोकांक सोंसचो पडला. मात रोखडेच सगळे रस्ते हॉमिक्स करचे खातीर घाणयारें उदक प्रकल्पाचें कनेक्शन लोकांनी बेगिनात बेगीन करून घेवचें, असो उलो मंत्री काब्राल हांणी मारलो.

मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें, घाणयारें उदक प्रकल्पा खातीर खूबशा लोकांनी व्हड योगदान दिलां. मात कांय राजकारणी लोकांनी प्रकल्पाक विरोध केल्लो. प्रकल्पाक समर्थन दिवपी लोकांक केन्नाच विसरचे नात. प्रकल्पाक लागून वाठारांतल्या व्हाळांची स्थिती सुदारपाक अदीक मजत जातली. सांताक्रूज जाल्ले कार्यावळींत मंत्री नायक हांणी सांगलें, लोकांक बऱ्यो सुविधा मेळोवन दिवचे खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार यत्न करता. प्रकल्पाचें रोखडेंच लोकार्पण जातलें. सैमीक व्हाळांचें संवर्धन करचे खातीर घायणारें उदक प्रकल्प फायद्याचो थारता.