आयज निर्णायक वन डे मॅच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या पंगडां मदीं आयज तिसरी आनी निमाणी वन डे मॅच हांगाच्या चेपॉक स्टेडियमाचेर जातली. तीन मॅचींचे माळेंत सध्या दोनूय पंगड 1-1 अशे बरोबरींत आसा, ताका लागून आयची मॅच जिखून माळ आपल्या बॉल्सांत उडोवपाक दोनूय पंगड इत्सूक आसतले.

अंदूं भारतान एकूय माळ हारूंक ना. म्हणल्यार 2023चे सुरवाती सावन वन डे, टॅस्ट आनी टी-20 माळेंत जैताची धांव चालू आसा. पूण, भारताची जैताची धांव आडावपाची संद ऑस्ट्रेलियेच्या पंगडा कडेन आसा. तशेंच टॅस्ट माळें मेळिल्ले हारीचो बदलो घेवपाची भांगराळी संद ताचे कडेन आसा. दुसरे वटेन भारता कडेन जैताची धांव कायम राखपाची संद आसा.

मजगतीं, वन डे रॅंकिंगेंत भारत पयले सुवातेर आसा. पूण, आयज हारलो जाल्यार ताच्या हातांतल्यान पयली सुवात वतली. भारत आयज हारलो जाल्यार भारत आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या पंगडांचे दरेकी 113 गूण जातले. पूण, सरासरी गुणां सयत भारता परस तो मुखार आसतलो. अशे परिस्थितींत भारताक पयली सुवात राखपाक भारताक जैत गरजेचें आसा.

भारत जिखलो जाल्यार ताचे 115 गूण जातले आनी ते पयले सुवातेर कायम उरतलो. पूण, ऑस्ट्रेलियाक दोन सुवातांचें लुकसाण जावन चवथे सुवातेर पावतलो. जाल्यार न्युझिलॅण्ड दुसरे आनी इंग्लंड तिसरे सुवातेर पावतलो.

चेन्नयची खेळपट्टी स्पिनरांक मजत करपी आशिल्ल्यान ताचो फायदो भारताक जावपाक शकता. फाटल्या दोन मॅचींनी मात फास्ट बॉलरांक अनुकूल खेळपट्टी आशिल्ली. ताचो फायदो दोनूय पंगडांनी घेतलो. तातूंत भारताचे बॅट्समन संघर्श करतना दिसले.

दुसरे मॅचींत भारताक लजेक पडपी हार घेवची पडिल्ली. भारताक फकत 117 धांवड्यो करप शक्य जाल्ल्यो. ऑस्ट्रेलियेन एकूय विकेट वगडायनासतना जैत जोडिल्लें. ताका लागून बॅट्समनां सयत बॉलरांक लेगीत अपेस आयिल्लें.

चेन्नयची खेळपट्टी आनी वातावरणांत संयमान बॅटींग करप गरजेचें आसा. भारताक उपरांत बॅटींग करची पडली जाल्यार ताका संयमान बॅटींग करची पडटली. पयलीं बॅटींग केली जाल्यार मिचेल स्टार्काक धिटायेन तोंड दिवचें पडटलें. फाटल्या दोन मॅचींनी ताणें अचूक आनी भेदक बॉलींग केल्ली. ताका लागून भारताक संयमान बॅटींग करची पडटली.