अॅग्रीमेंट 11 म्हयन्यांचो कित्याक आसता ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जेन्ना आमी घर भाड्यान घेतात, तेन्ना करची पडटा. आमका भाड्याचो करार (Rent Agreement) करचो पडटा. पूण, ते विशींचो हो म्हत्वाचो मुद्दो खबर आसा? तो म्हणजे भाड्याचो करार फकत 11 म्हयन्याचोच कित्याक आसता, देखीक जायत्या जाणांक हो प्रस्न पडला आसतलो. मुळांत 12 म्हयन्यांचें एक वर्स आसता, मागीर इकरा म्हयन्यांचो कंत्राट कित्याक करतात. फकत 11 म्हयन्यांचो करार मुंडकार आनी भाड्याच्या घरांतल्या मनशाक कित्याक बंधनकारक आसता? पूण हाचे फाटल्यान नेमकें कितें कारण आसता. हे विशीं जाणून घेवया.
मालक आनी भाडेकार हांचे मदीं फकत 11 म्हयन्यां खातीर करार करतात. तो चड काळ करूं येता. पूण उपरांत ते खातीर भाड्याक रावप्याचीं बोल्सां हुलपतलीं. भाड्याचो करार 12 म्हयन्यां परस चड आसल्यार उपनिबंधक कार्यालयांत (Sub Registrar Office) नोंदणी शुल्क घेतात. वांगडा स्टॅंम्प ड्युटी दिवची पडटा. हो त्रास टाळपाक 11 म्हयन्यां खातीर भाड्याचो करार करतात. ताका लागून अतिरिक्त खर्च वाचता.
तुमी भाड्याच्या वा भाड्यान घेतिल्ल्या घरांत रावतात जाल्यार तुमी आनी घरमालक हांचे मदीं ही कबलातर जाता. ह्या करारनाम्यात भाडें आनी घरा विशीं म्हायती आसता. ताचेर मालक, भाडेकार आनी साक्षीदार हांची स्वाक्षरी घेतात.
11 म्हयन्यांचो भाड्याचो करार चड करून घरमालकाच्या फायद्या खातीर आसता. कारण, कंत्राटाचें नुतनीकरण करतना ताका भाडें वाडोवंक मेळटा. पूण, भाड्याच्या कराराचो काळ चड आसल्यार ताका तें फारीक करचें पडटा. देखून मालक केन्नाच चड काळ कंत्राट करीना.
भाडें करार जितलो चड आसतलो तितलीच नोंदणी शुल्क आनी मुद्रांक शुल्क चड दिवचें पडटा. तशेंच, मालक आनी भाडेकार हांचे मदीं वाद जाल्यार भाड्याक घेवप्याक जागो रितो करपाक मेळना. थोडो काळ आसल्यार ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान सुटका मेळटा.
भाड्याचो करार चड काळा खातीर आसल्यार करार भाड्याच्या कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रांत येता. ताचो फायदो भाडेकारांक जाता. मालक आनी भाडेकार हांचे मदले वाद न्यायालयांत सोडोवंक मेळटात. न्यायालयान आदेश दिलो जाल्यार घरमालकाचे हात बांदतात. भाडेकारा कडल्यान चड भाडे वसूल करपाक मेळना.
खरें म्हणल्यार भारतीय नोंदणी कायदो 1908 च्या कलम 17 डी खाला भाडें करार वा भाडें करार एक वर्सा परस उण्या काळा खातीर नोंद करप सक्तीचें आसा. हाचो अर्थ मालक फकत 11 म्हयन्यां खातीर करार करूं शकता. हाचे फाटलें एक मुखेल कारण म्हणल्यार आमच्या देशांतले गुंतागुंतीचे कायदे आनी चडशे कायदे भाड्याच्या फायद्या खातीर आसात, अशें कायदे तज्ञ म्हणटात. अशे स्थितींत मालमत्तेचो मालक आनी भाडेकार हांचो वाद निर्माण जाला आनी तांकां त्या भाडेकरा कडल्यान मालमत्ता रिकामी करपाची आसा जाल्यार, ताचे खातीर हें खूब कठीण काम, चूक जाल्यार मालक ही मालमत्ता आपल्याच मालमत्तेंत परत घेता. कायदेशीर झुजां वर्सांचीं वर्सां झुजचीं पडटात, देखून भाड्याचो करार फकत 11 म्हयन्यां खातीर आसल्यार फुडलो धोको टाळटा.