अस्नोडचो कळस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नव्या वर्साच्या दिसा, मयते अस्नोडच्या गांवांतली सायबीण, देवी शांतादुर्गेचो कळस घरा- घरात भोंवपाक भायर सरता. दरवर्सा संवसार पाडव्या दिसा आमच्या गांवांतले देवीचो कळस भायर सरता आनी पुराय अस्नोडचो गांव भोंवता. त्या निमतान गांवांतले सगळे लोक व्हडा उमेदीन आसतात. साक्षात देवी आपल्या घरांत येता, हांची तांकां खूब उमेद आसता. सगल्या घरांनी भोवता तेन्ना तिची पुजा करतात, तशेंच पुराय वर्स बरें वच्चें म्हूण गाराणें घालतात. तिच्या आगमनान सगळीं घरां पवित्र जातात, किरी- वारी आसल्यार ती भायर पडटा, अशें गांवांतले जाण्टे म्हण्टात. पुराय सात दीस देवीचो कळस भायर आसता, त्या सात दिसां भीतर ती स वाडे भोंवता. तशेंच निमाणें दिसा ती मयत्यान येता, तेन्ना रातीं कडेन तिका नाचत, देवळांत व्हरता. ते राती कडेन जेन्ना देवी शांतादुर्गा परतून देवळांत वचपाची आसता तेन्ना कितलेशेच लोक थंय जमिल्ले आसतात. लोकांच्या घरा मुखार दिवल्यो पेटोवन दवरतात. सगल्या कडेन उजवाड पातळिल्लो आसता. देवळांत वचचें पयली जें गाराणें घालतात तेन्ना आंगार रोमांच फुलतात… तेन्नाच भाराच्या नेटान तिका नाचत देवळांत व्हरतात, आनी हो उत्सव सोंपता.

पुजल प्रकाश नागवेकार
8378862298