31 मेचे मुजतींत कसलीच वाड ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

स्मार्ट सिटी एमडीः दोन कंत्राटदारांचेर बडी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः स्मार्ट सिटीचीं कामां पुराय करचे खातीर दिल्ली 31 मे मेरेनची मुजतींत वाड दिवंक ना. आडवेळ्या पावसान आमी शिकले. ड्रेनेजीच्या कामांचेर आमी चड लक्ष घालतले. तशेंच कामां पुराय करपाक कळाव केल्ल्या दोन कंत्राटदारांचेर बडी मारल्या, अशें स्मार्ट सिटीचे एमडी संजीत रॉड्रिग्स हांणी सांगलें.

गोंय राज्याचे मुख्य सचिवान स्मार्ट सिटी संबंदांतल्या कामाचो नियाळ घेवचे खातीर पर्वरी सचिवालयांत बसका घेतली. पणजीचे महापौर रोहीत मोन्सेरात, स्मार्ट सिटीचे एमडी संजीत रॉड्रिग्स आनी हेर अधिकारी बसकेक हाजीर आशिल्ले. तांणी स्मार्ट सिटींत सध्या चलिल्ल्या नी पुराय जावंक पाविल्ल्या कामांचो तपशील दिलो.

31 मे मेरेन हीं कामां पुराय करपा खातीर आमचे यत्न चल्ल्यात. कामां खातीर आमी अतिरिक्त कामगार घेतल्यात. तशेंच तांच्यो कामाच्यो शिफ्टी वाडयल्यात. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून कामाचेर परिणाम जालो. दोन दीस कामाक हात घालूंक मेळूंक ना, अशें रॉड्रिग्स हांणी सांगलें.

पावसाच्या उदकाचे ड्रेनेजीचेर बसकेंत खोलायेन चर्चा जाली. पावसाक लागून उदक तुंबिल्ल्यान आमकां परिस्थितीची जाणीव जाल्या. ते खातीर ड्रेनेजी सुदरायतले. ज्या जाग्यार ह्यो ड्रेनेजी एकठांय येतात थंय कसलीय आडखळ आसा जाल्यार ती आमी काडटले, अशें रॉड्रिग्स हांणी सांगलें.

आमी आमचे मुद्दे मांडल्यात. उरिल्ली म्हायती संजीत रॉड्रिग्स दितले, अशें सांगून महापौर रोहीत मोन्सेरात हांणी पळ काडलो. आपल्याक लोकां विशीं उलोवपाचें ना, आपूण कामाचेर उलयतां. महापौर म्हूण तांचीं मतां आसात आनी तांचो आपूण आदर करतां. वांगडा येवन आमी पणजे खातीर काम करपाक जाय. बऱ्यो गजाली आस्पावन घेवपाचो यत्न करतात, अशें रॉड्रिग्स हांणी सांगलें.